Podsumowanie prac Sejmu w dniach 25-29 czerwca

29
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W mijającym tygodniu miało miejsce nadzwyczajne 65. posiedzenie Sejmu. Ponadto odbyło się 12 posiedzeń komisji sejmowych, trzy posiedzenia podkomisji oraz trzy zespołów parlamentarnych.

Pracowały m.in. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisja ds. Petycji. Zebrały się również stałe podkomisje: do monitorowania systemu podatkowego, ds. monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej UE, do rozpatrzenia komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W ramach prac komisyjnych posłowie rozpatrzyli Informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozwiązaniach pomocowych dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy. Komisja pozytywnie zaopiniowała dla Marszałka Sejmu wniosek, aby na najbliższym zaplanowanym posiedzeniu Sejmu odbyła się debata na temat działań podjętych przez rząd w sprawie panującej suszy. MRiRW przedstawiło również Informację nt. najważniejszych działań podejmowanych w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. Posłowie zajęli się również pilnym rządowym projektem zmian w ustawie o odpadach (OSZ),  rządowym projektem ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (połączone INF i STR), a także zmianami w ustawie o podatku akcyzowym i Prawie celnym (podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego).