Posłowie zdecydowali o włączeniu celników do systemu emerytur mundurowych

12
Maj
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Jest to główny cel uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy wykonują wyrok Trybunału Konstytucyjnego K39/13 z 3 marca 2015 r., który za niekonstytucyjne uznał odmienne traktowanie funkcjonariuszy SC w porównaniu z innymi służbami mundurowymi. Teraz ustawa będzie przedmiotem prac Senatu.