Prace nad nowelizacją ustawy o rencie socjalnej

10
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Posłowie w II czytaniu pracowali nad projektem nowelizacji ustawy o rencie socjalnej, który powstał na podstawie wspólnie rozpatrzonych: rządowego projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej i projektu poselskiego.

Projekt rządowy podwyższa kwotę renty socjalnej z 865,03 zł do kwoty 1029,80 zł. Oznacza to zrównanie wysokości renty socjalnej z kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – dotychczas renta socjalna wynosiła 84 proc. tego świadczenia. Jest to realizacja jednego z postanowień porozumienia w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych zawartego 24 kwietnia 2018 r. przez rząd i przedstawicieli części środowiska osób niepełnosprawnych. Renta socjalna to świadczenie przyznawane osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia a także w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Jej celem jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed wejściem na rynek pracy. Renta socjalna przeznaczona jest dla osób, które w większości nigdy nie osiągają samodzielności życiowej, a w wieku dorosłym zamieszkują z rodzicami lub przebywają wiele lat w instytucjonalnych formach opieki, takich jak domy pomocy społecznej. Rząd, powołując się na dane ZUS, wskazuje, że obecnie renty socjalne pobiera 280 tys. osób. Oznacza to, że podwyższenie tego świadczenia spowoduje wzrost wydatków o ok. 45 mln zł miesięcznie, czyli 0,54 mld zł rocznie. Renty socjalne są finansowane w całości z budżetu państwa. Rząd proponuje, by nowe przepisy weszły w życie 1 września 2018 r. z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2018 r. Projekt zakłada także  podwyższenie kwoty renty socjalnej o 16 proc. tj. z obowiązującego obecnie progu 84 proc. do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiła poseł Teresa Wargocka. W związku ze zgłoszonymi na etapie II czytania poprawkami, projekt został skierowany ponownie do Komisji.