47. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 12, 13, 14 i 15 września 2017 r.

10.00 12.09.2017
0 Comments

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VIII kadencja

Porządek dzienny

 1. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 12, 13, 14 i 15 września 2017 r.

(po zmianach)

w dniu 12 września 2017 r.

 1. Informacja Rady Ministrów na temat działań podejmowanych w związku z sytuacją powstałą wskutek silnych wiatrów i intensywnych opadów atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r. -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół
 2. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (druki nr 1651 i 1770) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Tadeusz Dziuba.
 3. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druki nr 1455 i 1575) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Waldemar Buda.
 4. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 1750 i 1760) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Andrzej Matusiewicz.
 5. Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o poselskim projekcie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” (druki nr 1689 i 1711) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Ewa Malik.
 6. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (druki nr 1688 i 1757) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Wojciech Skurkiewicz.
 7. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (druki nr 1324 i 1683) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Andrzej Maciejewski.
 8.   Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1780) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 9.   Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (druk nr 1784) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Sportu i Turystyki.

w dniu 13 września 2017 r.

 1. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druk nr 1676) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Sprawiedliwości.
 2. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej (druki nr 1537 i 1761) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Urszula Pasławska.
 3. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 40. rocznicy śmierci Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, „Żołnierza Niezłomnego” Kościoła (druki nr 1673 i 1682) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Robert Kołakowski.
 4. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r. (druki nr 1650 i 1707) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Piotr Pyzik.
 5. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r. (druki nr 1693 i 1754) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Arkadiusz Mularczyk.
 6. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druki nr 1807 i 1810) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Krzysztof Szulowski.
 7.   Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1730 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł Dariusz Piontkowski.
 8.   Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1765 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł Wojciech Skurkiewicz.
 9. Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1740 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł
 10. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (druki nr 1655 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł
 11. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o:
  – poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz zmianie ustawy o pomocy społecznej,
  – rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druki nr 908, 1783 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł
 12. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. (druki nr 1775 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł
 13. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druki nr 1713 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł

w dniu 14 września 2017 r.

 1. Pytania w sprawach bieżących.

 1. Informacja bieżąca.
 2. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (druki nr 1652 i 1748) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Arkadiusz Mularczyk.
 3.   Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druk nr 1782) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.
 4.   Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (druk nr 1781) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.

 1. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1779) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 2. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżycieli prywatnych: Mariusza Witczaka, Jana Grabca i Marcina Kierwińskiego z dnia 7 marca 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Bartosza Kownackiego (druk nr 1709)
  – sprawozdawca poseł Andrzej Matusiewicz.
 3. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druki nr 1737 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł
 4. Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: „Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2016 r.” (druk nr 1589) wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki i Rozwoju (druk nr 1622) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – wystąpienia Ministra Rozwoju i Finansów oraz posła Mieczysława Kasprzaka.
 5. Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2016 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 1462) wraz ze stanowiskiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (druk nr 1551) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół
  – wystąpienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz posła Edwarda Siarki.

w dniu 15 września 2017 r.

 1. Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 1778 i )*.
 2. Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr )*.
 3. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr )*.
 4. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rynku mocy (druk nr 1722) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Energii.
 5. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2016 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (druk nr 1635) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr ) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół
  – wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich oraz posła
 6. Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2016 roku (druk nr 1634) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr ) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół
  – wystąpienia Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa oraz posła

* – porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych przedłożeń

Legenda:

  – ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej