48. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 27, 28 i 29 września 2017 r.

10.00 27.09.2017
0 Comments

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VIII kadencja

Porządek dzienny

 1. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 27, 28 i 29 września 2017 r.

(po zmianach)

w dniu 27 września 2017 r.

 1. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela (druki nr 1838 i 1842) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół
  – uzasadnia poseł Mirosław Maliszewski.
  – sprawozdawca poseł Robert Telus.
 2. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym i komisyjnym projektach ustaw o zmianie ustawy – Prawo prasowe (druki nr 1604, 1793 i 1812) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Krzysztof Czabański.
 3. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (druki nr 1799 i 1818) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Bożena Borys-Szopa.
 4. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (druki nr 1788 i 1817) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Barbara Bartuś.
 5. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. (druki nr 1776 i 1806) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Artur Soboń.
 6. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druki nr 1813 i 1813-A) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Zdrowia.
 7. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1814) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Sprawiedliwości.
 8. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (druk nr 1827) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Sprawiedliwości.
 9. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (druki nr 1791 i 1844) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Krzysztof Szulowski.
 10. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o broni i amunicji (druk nr 1692) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia poseł Bartosz Józwiak.
 11. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 1702) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia poseł Andrzej Halicki.
 12. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne (druk nr 1715) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia poseł Joanna Scheuring-Wielgus.

w dniu 28 września 2017 r.

 1. Pytania w sprawach bieżących.
 2. Informacja bieżąca.
 3.   Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druki nr 1782 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł
 4. Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2016 r.” (druk nr 1547) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 1664) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – wystąpienia Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz posła Jerzego Polaczka.
 5. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1753) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia poseł Jakub Kulesza.
 6. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r. (druki nr 1777 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł
 7. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1790) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji nad pkt 19 i 20
  – uzasadnia poseł Stanisław Tyszka.
 8. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1800) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji nad pkt 19 i 20
  – uzasadnia poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska.
 9. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr 1751) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia poseł Paulina Hennig-Kloska.
 10. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr 1836) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.
 11. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1835) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 12. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 1837) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół**punkt sporny
  – uzasadnia Minister Edukacji Narodowej.
 13. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druki nr 1840 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł Waldemar Buda.
 14. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (druki nr 1841 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł
 15. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej (druki nr 1839 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł

w dniu 29 września 2017 r.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości oraz legalności działań organów i instytucji publicznych podejmowanych wobec SKOK Wołomin, jak również ustalenia i zbadania, czy organy i instytucje publiczne poprzez swoje działania przyczyniły się do upadłości SKOK Wołomin

 1. Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr )*.
 2. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr )*.
 3. Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku (druk nr 1725) wraz z opinią Komisji do Spraw Kontroli Państwowej (druk nr 1823) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół
  – wystąpienie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
  – przedstawiciel Komisji poseł Tadeusz Dziuba.

* – porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych przedłożeń

** punkt sporny porządku dziennego w myśl art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu

Legenda:

  – ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej