50. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 25, 26 i 27 października 2017 r.

10.00 25.10.2017
0 Comments

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VIII kadencja

 

Porządek dzienny

 1. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 25, 26 i 27 października 2017 r.

(po zmianach)

 

w dniu 25 października 2017 r.

 

 1. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1905) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadniają Minister Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Środowiska.
 2. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druki nr 1837 i 1897) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Kazimierz Moskal.
 3. Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (druki nr 1851 i 1899) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Iwona Michałek.
 4. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (druki nr 1836 i 1901) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Andrzej Kosztowniak.
 5. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (druki nr 1865 i 1926) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Jerzy Małecki.
 6. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druki nr 1877 i 1925) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Bartłomiej Stawiarski.
 7. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druki nr 1878 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł Andrzej Szlachta.
 8. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1543 i 1895) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Rafał Weber.
 9. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności (druki nr 1815 i 1902) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Józefa Hrynkiewicz.
 10. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1847 i 1921) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Tomasz Latos.
 11. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (druki nr 1813, 1813-A i 1940) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Tomasz Latos.
 12. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rynku mocy (druk nr 1722) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Energii.

 

w dniu 26 października 2017 r.

 

 1. Pytania w sprawach bieżących.
 2. Informacja bieżąca.
 3. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druki nr 1886 i 1909) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Arkadiusz Czartoryski.
 4. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych (druki nr 1889 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł Tadeusz Dziuba.
 5. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (druk nr 1934) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół**punkt sporny
  – uzasadnia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 6. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 1871) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Sprawiedliwości.
 7. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 95. rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech (druki nr 1892 i 1908) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Jacek Świat.
 8. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz ustawy o cudzoziemcach (druki nr 1904 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł
 9. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r. (druki nr 1872 i 1920) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Józef Leśniak.
 10. Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r. (druki nr 1866 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł
 11. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1905 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł
 12.   Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rządowym projekcie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (druki nr 1784 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł

 

 1. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 1946) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji nad pkt 25 i 26**punkt sporny
  – uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.
 2. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 1944) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji nad pkt 25 i 26**punkt sporny
  – uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.
 3. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1945) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół **punkt sporny
  – uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.
 4. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (druki nr 1935 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł
 5. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (druki nr 1936 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł

w dniu 27 października 2017 r.

 

 1. Drugie czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej) (druki nr 1804 i ) – głosowania*
 2. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1780 i 1896) – trzecie czytanie
 3. Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1888) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia poseł Magdalena Kochan.
 4. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1864 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł

 

* – porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych przedłożeń

 

** punkt sporny porządku dziennego w myśl art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu

 

Legenda:

– ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej