53. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 6, 7 i 8 grudnia 2017 r.

10.00 06.12.2017
0 Comments

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VIII kadencja

Porządek dzienny

 1. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 6, 7 i 8 grudnia 2017 r.

(po zmianach)

w dniu 6 grudnia 2017 r.

 1. Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o rynku mocy (druki nr 1722, 2017 i 2017-A) – trzecie czytanie
  – sprawozdawca poseł Wojciech Zubowski.
 2. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (druki nr 2045 i 2086) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Maria Zuba.
 3. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druki nr 1932 i 2049) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Waldemar Olejniczak.
 4.   Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2056) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.
 5. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym (druki nr 2003 i 2071) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Daniel Milewski.
 6. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2002 i 2070) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Waldemar Buda.
 7. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druki nr 2038 i 2079) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Michał Jach.
 8. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2048 i 2083) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Bogdan Rzońca.
 9. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2033) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia poseł Marek Ast.

w dniu 7 grudnia 2017 r.

 1. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów kierowanej przez Prezes Rady Ministrów panią Beatę Szydło i wybranie pana Grzegorza Schetyny na Prezesa Rady Ministrów (druk nr 2075) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia poseł Grzegorz Schetyna.

 1. Pytania w sprawach bieżących.
 2. Informacja bieżąca.
 3. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o Służbie Ochrony Państwa (druki nr 1916 i 2072) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Arkadiusz Czartoryski.
 4. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druki nr 1871 i 2031) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Andrzej Matusiewicz.
 5.   Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1931 i 2046) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Andrzej Matusiewicz.
 6. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 1963 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł
 7. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk nr 2051) -15-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 17-21
  – uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.
 8. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (druk nr 2052) -15-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 17-21
  – uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.
 9. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (druk nr 2053) -15-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 17-21
  – uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.
 10. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2054) -15-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 17-21
  – uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.
 11. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (druk nr 2055) -15-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 17-21
  – uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.
 12. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (druki nr 2057 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł
 13. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku powoda Dawida Jackiewicza z dnia 12 września 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz (druk nr 2047)
  – sprawozdawca poseł Włodzimierz Bernacki.

w dniu 8 grudnia 2017 r.

 1. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr )*.
 2. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (druk nr 1995) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Rozwoju i Finansów.
 3. Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (druk nr 1996) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia poseł Robert Warwas.
 4. Przedstawione przez Radę Ministrów dokumenty: „Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.” oraz „Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.” (druki nr 776 i 1801) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 1861) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół
  – wystąpienia przedstawiciela Rządu oraz poseł Katarzyny Czochary.

* – porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych przedłożeń

Legenda:

  – ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej