55. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 9 i 10 stycznia 2018 r.

10.00 09.01.2018
0 Comments

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VIII kadencja

Porządek dzienny

 1. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 9 i 10 stycznia 2018 r.

(po zmianach)

w dniu 9 stycznia 2018 r.

 1. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 (druki nr 1876 i 2073) – debata średnia
  – sprawozdawca poseł Jacek Sasin.
 2.   Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (druk nr 2147) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Energii.
 3. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (druki nr 1995 i 2119) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Piotr Uściński.
 4. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2033 i 2132) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Barbara Bartuś.
 5. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (druki nr 1827 i 1927) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Waldemar Buda.
 6. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2129) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Środowiska.
 7. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2145 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł

w dniu 10 stycznia 2018 r.

 1. Pytania w sprawach bieżących.
 2. Informacja bieżąca.
 3. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2120 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł
 4. Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 2059) 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia senator Marek Borowski.
 5. Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 2062) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia senator Jerzy Czerwiński.
 6. Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 2064) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia senator Aleksander Szwed.
 7. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie (druk nr 2060) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Barbara Nowacka.
 8. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk nr 2146) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Kaja Urszula Godek.
 9. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (druki nr 2140 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł
 10. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druki nr 2139 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł
 11. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druki nr 2142 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł
 12.   Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2141 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł Waldemar Buda.
 13. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druki nr 2143 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł Anna Milczanowska.
 14. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr )*.
 15. Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold (druk nr ).*

* – porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych przedłożeń

Legenda:

  – ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej