58. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 6, 7 i 8 lutego 2018 r.

10.00 06.02.2018
0 Comments

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VIII kadencja

Porządek dzienny

 1. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 6, 7 i 8 lutego 2018 r.

(po zmianach)

w dniu 6 lutego 2018 r.

 1. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (druki nr 2157 i 2228) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Waldemar Andzel.
 2. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druki nr 2111 i 2150) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Urszula Rusecka.
 3.   Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2225) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Finansów.
 4. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2215) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 5. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2154) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Sprawiedliwości.
 6. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2155) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Sprawiedliwości.
 7. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2156) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Finansów.
 8. Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (druk nr 1996) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia poseł Robert Warwas.
 9. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druki nr 2160 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł
 10. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o Instytucie Współpracy Polsko -Węgierskiej im. Wacława Felczaka (druki nr 2213 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł
 11. Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2015 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 855) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 921) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 11-12
  – wystąpienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz poseł Anny Krupki.
 12. Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2016 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 1802) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2080) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 11-12
  – wystąpienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz poseł Anny Krupki.

w dniu 7 lutego 2018 r.

 1. Pytania w sprawach bieżących.
 2. Informacja bieżąca.
 3. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej (druki nr 1947 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł
 4. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2192 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł
 5. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druki nr 1042 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł
 6. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druki nr 2063 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł Andrzej Matusiewicz.
 7. Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. (druki nr 2168 i 2205) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Robert Telus.
 8. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r. (druki nr 2136 i 2162) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Anna Paluch.
 9. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r. (druki nr 2161 i 2209) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Katarzyna Czochara.
 10. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 2212) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Tomasz Dybek.
 11. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia Juliusza Lea, Prezydenta Miasta Krakowa w 100-rocznicę Jego śmierci (druki nr 2230 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół *
  – sprawozdawca poseł

w dniu 8 lutego 2018 r.

 1.   Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424, 2029 i ) – trzecie czytanie*
  – sprawozdawca poseł

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Zdrowia o wynikach rozmów z lekarzami rezydentami oraz planach rządu związanych z kryzysem kadrowym w polskim systemie ochrony zdrowia.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie wejść policji do siedzib kobiecych organizacji pozarządowych dzień po „czarnym wtorku”.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Infrastruktury w sprawie realizacji budowy zachodniej obwodnicy Szczecina.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych w procesach reprywatyzacyjnych dokonywanych na terenie Warszawy oraz całej Polski w latach 1989-2016 (druk nr 1691).

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat oficjalnej wizyty w Polsce Prezydenta Turcji pana Recepa Tayyipa Erdogana w szczególności: powodów dla których Polska jest jedynym państwem w Unii Europejskiej, które po autorytarnej próbie przebudowy Turcji przyjmuje Prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana oraz charakteru polskiej polityki zagranicznej względem Turcji.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Koordynatora Służb Specjalnych w sprawie roli Ministra przy wyborze kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, określenie w jaki stopniu Minister bierze pod uwagę przy tym wyborze informacje pochodzące z archiwów służb specjalnych, a także dane i opinie pochodzące z aktualnie realizowanych działań wynikających z ustawowych zadań służb specjalnych: informacje i procedury wykraczające poza czynności sprawdzające dotyczące dostępu do informacji niejawnych.

 1. Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr )*.
 2. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr )*.
 3.   Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (druk nr 2232) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 1.   Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (druk nr 2233) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Finansów.

* – porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych przedłożeń

Legenda:

  – ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej