59. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 27, 28 lutego i 1 marca 2018 r.

10.00 27.02.2018
0 Comments

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VIII kadencja

Porządek dzienny

 1. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 27, 28 lutego i 1 marca 2018 r.

(po zmianach)

w dniu 27 lutego 2018 r.

 1. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o komornikach sądowych (druki nr 1582 i 2032) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła
  – sprawozdawca poseł Waldemar Buda.
 2. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o kosztach komorniczych (druki nr 1581 i 2030) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła
  – sprawozdawca poseł Waldemar Buda.
 3. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 1714 i 2244) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Rafał Weber.
 4. Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (druki nr 2235 i 2247) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Wojciech Zubowski.
 5.   Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (druki nr 2233 i 2265) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Andrzej Szlachta.
 6. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne (druki nr 2250 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła*
  – sprawozdawca poseł Anna Paluch.
 7. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (druki nr 2236 i 2272) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Grzegorz Piechowiak.
 8. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druki nr 2266 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła*
  – sprawozdawca poseł
 9. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druki nr 1042 i 2234) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła
  – sprawozdawca poseł Anna Paluch.
 10. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2216) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła
  – uzasadnia Minister Sprawiedliwości.
 11. Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego Programu Zwiększania Lesistości” w 2015 r. (druk nr 2121) wraz ze stanowiskiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2211) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – wystąpienia Ministra Środowiska oraz posła Dariusza Bąka.
 12.   Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2191 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła*
  – sprawozdawca poseł Jan Szewczak.

w dniu 28 lutego 2018 r.

 1. Pytania w sprawach bieżących.
 2. Informacja bieżąca.
 3. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy – Prawo przedsiębiorców (druki nr 2255 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła*
  – sprawozdawca poseł
 4. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (druki nr 2256 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła*
  – sprawozdawca poseł
 5. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (druki nr 2257 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła*
  – sprawozdawca poseł
 6. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2258 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła*
  – sprawozdawca poseł
 7. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (druki nr 2259 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła*
  – sprawozdawca poseł
 8. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny (druki nr 2260 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła *
  – sprawozdawca poseł
 9. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej (druki nr 1947 i 2020) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Elżbieta Kruk.
 10. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (druki nr 2264 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła*
  – sprawozdawca poseł
 11. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych o:
  – poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
  – przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2009, 2112, 2134 i 2134-A) – trzecie czytanie
  – sprawozdawca poseł Halina Szydełko.
 12. Wybór uzupełniający członka Trybunału Stanu (druki nr 2262 i )*.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat działań, które zamierza podjąć rząd w celu uniknięcia paraliżu w służbie zdrowia, w związku z zapowiedzianym przez rezydentów ograniczeniem czasu pracy do 48 godzin tygodniowo od stycznia 2018 r.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie aktualnych relacji polsko -ukraińskich oraz polityki Rządu RP wobec Ukrainy w kontekście ostatnich decyzji i wypowiedzi przedstawicieli Rządu RP.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie ostatnich powołań na stanowiska prezesów sądów powszechnych w Polsce dokonanych przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego oraz osoby mu podległe.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. interwencji policji z użyciem tzw. taserów, śledztwa dotyczącego śmierci Igora Stachowiaka i braku ujawnienia policyjnych raportów w tej sprawie.

 1. Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr )*.
 2. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr )*.

w dniu 1 marca 2018 r.

Wystąpienie Przewodniczącego Seimasu Republiki Litewskiej Pana Victorasa Pranckietisa.

 1. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (druk nr 2261) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – uzasadnia Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
 2. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2034) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – uzasadnia poseł Błażej Parda.
 3. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2122) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – uzasadnia poseł Michał Szczerba.
 4. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2182) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – uzasadnia poseł Mieczysław Kasprzak.

* – porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych przedłożeń

Legenda:

  – ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej