61. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 11, 12 i 13 kwietnia 2018 r.

10.00 11.04.2018
0 Comments

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VIII kadencja

Porządek dzienny

 1. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 11, 12 i 13 kwietnia 2018 r.

(po zmianach)

w dniu 11 kwietnia 2018 r.

 1. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym (druk nr 2389) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – uzasadnia poseł Anna Milczanowska.
 2. Informacja Ministra Infrastruktury w sprawie stanu polskiej kolei oraz planowanych na niej inwestycjach -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła

 1. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (druki nr 2287 i 2372) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Andrzej Szlachta.

 1. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 2059 i 2285) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Marek Wójcik.
 2. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 2090 i 2325) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Jerzy Paul.
 3. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej i ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druki nr 2290 i 2346) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Bartłomiej Wróblewski.
 4. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2216 i 2321) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Waldemar Buda.
 5. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (druki nr 2184 i 2341) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Mirosława Stachowiak-Różecka.
 6. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym projekcie ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (druki nr 2261 i 2344) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk.
 7. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druki nr 2064 i 2371) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Bartłomiej Wróblewski.
 8. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (druk nr 2392) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – uzasadnia Minister Cyfryzacji.
 9. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druki nr 2390 i 2393) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Daniel Milewski.
 10. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 2388 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł

w dniu 12 kwietnia 2018 r.

 1. Pytania w sprawach bieżących.
 2. Informacja bieżąca.
 3. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym (druki nr 2389 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła**punkt sporny
  – sprawozdawca poseł
 4. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2334 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła*
  – sprawozdawca poseł Piotr Olszówka.
 5. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2347 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła*
  – sprawozdawca poseł Anna Kwiecień.
 6. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2333) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – uzasadnia Minister Inwestycji i Rozwoju.
 7. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druki nr 2291 i 2291-A) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – uzasadnia Minister Finansów.

 1. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r. (druki nr 2282 i 2381) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Józef Leśniak.
 2. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r. (druki nr 2283 i 2382) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Józef Leśniak.
 3. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (druki nr 2288 i 2383) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Józef Leśniak.
 4. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1992 r. (druki nr 2289 i 2384) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Józef Leśniak.
 5. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku powoda Dawida Jackiewicza z dnia 12 września 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz (druk nr 2047) – głosowanie
 6. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Macieja Wąsika z dnia 12 września 2017 r. uzupełnionego w dniu 20 października 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ryszarda Petru (druk nr 2173) – głosowanie
 7. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Naczelnika Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie z dnia 20 grudnia 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego (druk nr 2306) – głosowanie

w dniu 13 kwietnia 2018 r.

 1. Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2017 r. (przewodnictwo Estonii w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 2226) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 2312) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła
  – wystąpienia przedstawiciela Rządu oraz poseł Izabeli Kloc.

 1. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2137, 2245 i 2245-A) – trzecie czytanie
  – sprawozdawca poseł Tomasz Latos.

 1. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr )*.

 1. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2223) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – uzasadnia poseł Gabriela Lenartowicz.

* – porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych przedłożeń

** punkt sporny porządku dziennego w myśl art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu