62. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 8, 9, 10 i 11 maja 2018 r.

10.00 08.05.2018
0 Comments

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VIII kadencja

Porządek dzienny

 1. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 8, 9, 10 i 11 maja 2018 r.

(po zmianach)

w dniu 8 maja 2018 r.

 1.   Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 2410) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła
  – uzasadnia Minister Cyfryzacji.
 2. Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2462 i 2485) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Bogdan Rzońca.
 3. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o:
  – rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej,
  – poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej (druki nr 2472, 2469 i 2488) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Teresa Wargocka.
 4. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (druki nr 2479 i 2489) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Urszula Rusecka.
 5.   Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (druki nr 2461 i 2481) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Bartosz Józwiak.
 6. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 2295 i 2409) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Bogdan Rzońca.
 7. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1933 i 2420) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Janusz Śniadek.
 8.   Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (druki nr 2391 i 2486) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Robert Warwas.
 9. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2387 i 2444) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Anna Maria Siarkowska.
 10. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (druki nr 2460 i 2476) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Halina Szydełko.
 11. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2463 i 2487) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Elżbieta Duda.
 12. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (druk nr 2473) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – uzasadnia Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej.
 13. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego (druki nr 2478 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – uzasadnia poseł Urszula Pasławska.
  – sprawozdawca poseł
 14. Wniosek o odwołanie posła Marka Kuchcińskiego z funkcji Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2490) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – uzasadnia poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz.

w dniu 9 maja 2018 r.

 1. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2215 i 2292) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Urszula Rusecka.
 2. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (druki nr 2307 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła*
  – sprawozdawca poseł
 3.   Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności i ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2376 i 2442) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Jerzy Meysztowicz.
 4. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (druki nr 2293 i 2454) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Wojciech Murdzek.
 5. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druki nr 2291, 2291-A i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła*
  – sprawozdawca poseł
 6. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druki nr 2413 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła*
  – sprawozdawca poseł
 7. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2480 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła **punkt sporny
  – sprawozdawca poseł
 8. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk nr 2446) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła w łącznej dyskusji nad pkt 22 i 23
  – uzasadnia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 9. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk nr 2447) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła w łącznej dyskusji nad pkt 22 i 23
  – uzasadnia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 10.   Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2459) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – uzasadnia Minister Infrastruktury.
 11.   Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2411 i 2411-A) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła *
  – uzasadnia Minister Energii.
 12. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej, sporządzonej w Genewie dnia 10 maja 1973 r. (druki nr 2304 i 2394) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Piotr Pyzik.
 13. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Atenach dnia 14 października 1992 r. (druki nr 2348 i 2395) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad pkt 27-38
  – sprawozdawca poseł Krzysztof Ostrowski.
 14. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Madrycie dnia 30 lipca 1992 r. (druki nr 2349 i 2396) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad pkt 27-38
  – sprawozdawca poseł Krzysztof Ostrowski.
 15. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r. (druki nr 2350 i 2397) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad pkt 27-38
  – sprawozdawca poseł Krzysztof Ostrowski.
 16. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., zmienionej i uzupełnionej Protokołem między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec dotyczącym zmian i uzupełnień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., sporządzonym w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (druki nr 2352 i 2398) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad pkt 27-38
  – sprawozdawca poseł Krzysztof Ostrowski.
 17. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r. (druki nr 2360 i 2399) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad pkt 27-38
  – sprawozdawca poseł Krzysztof Ostrowski.
 18. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r. (druki nr 2364 i 2400) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad pkt 27-38
  – sprawozdawca poseł Krzysztof Ostrowski.
 19. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r. (druki nr 2365 i 2401) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad pkt 27-38
  – sprawozdawca poseł Krzysztof Ostrowski.
 20. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 28 września 1992 r. (druki nr 2374 i 2402) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad pkt 27-38
  – sprawozdawca poseł Krzysztof Ostrowski.
 21. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lutego 1995 r. (druki nr 2375 i 2403) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad pkt 27-38
  – sprawozdawca poseł Krzysztof Ostrowski.
 22. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r. (druki nr 2378 i 2404) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad pkt 27-38
  – sprawozdawca poseł Krzysztof Ostrowski.
 23. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r. (druki nr 2379 i 2405) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad pkt 27-38
  – sprawozdawca poseł Krzysztof Ostrowski.
 24. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 26 kwietnia 1993 r. (druki nr 2373 i 2406) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad pkt 27-38
  – sprawozdawca poseł Michał Wojtkiewicz.
 25.   Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o tachografach (druk nr 2458) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – uzasadnia Minister Infrastruktury.
 26. Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego (druk nr 2475) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad pkt 40 i 41
  – uzasadnia poseł Marcin Horała.

 1. Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności oraz ustalenia ewentualnych zaniedbań w działaniach organów i instytucji publicznych podejmowanych celem zapobieżenia zaniżonym wpływom do budżetu państwa z podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego od 2007 r. (druk nr 2474) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła w łącznej dyskusji nad pkt 40 i 41
  – uzasadnia poseł Marek Jakubiak.

w dniu 10 maja 2018 r.

 1. Pytania w sprawach bieżących.
 2. Informacja bieżąca.
 3.   Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (druki nr 2232 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła*
  – sprawozdawca poseł
 4. Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2016 roku (druk nr 2305) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej (druk nr 2467) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła
  – wystąpienia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz posła Arkadiusza Mularczyka.
 5. Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie przyszłego kształtu polityki spójności w Unii Europejskiej (druki nr 2427 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła*
  – sprawozdawca poseł

w dniu 11 maja 2018 r.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (druk nr 2251).

 1. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2223) – kontynuacja
 2.   Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2455 i )*
  – sprawozdawca poseł
 3. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2456 i )*
  – sprawozdawca poseł
 4. Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2457 i )*
  – sprawozdawca poseł
 5. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druki nr )*
  – sprawozdawca poseł

* – porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych przedłożeń

Legenda:

  – ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

** punkt sporny porządku dziennego w myśl art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu