63. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5, 6 i 7 czerwca 2018 r.

10.00 05.06.2018
0 Comments

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VIII kadencja

 

Porządek dzienny

 1. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 5, 6 i 7 czerwca 2018 r.

(po zmianach)

 

w dniu 5 czerwca 2018 r.

 

 1.   Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druki nr 2449 i 2543) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Maria Zuba.

 

 1.   Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2459 i 2539) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Bogdan Rzońca.

 

 1.   Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o tachografach (druki nr 2458 i 2574) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Bogdan Rzońca.

 

 1.   Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2412 i 2553) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Dariusz Kubiak.

 

 1.   Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (druk nr 2505) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – uzasadnia Minister Cyfryzacji.

 

 1. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2502) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – uzasadnia Minister Cyfryzacji.
 2. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości (druk nr 2555) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – uzasadnia Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dera.
 3. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym (druk nr 1609) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – uzasadnia poseł Marek Sowa.
 4. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2477 i 2566) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Edward Siarka.

 

 1. Sprawozdania z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2016 i w roku 2017 (druki nr 2170 i 2416) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 2544) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła
  – wystąpienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz posła Andrzeja Matusiewicza.

 

w dniu 6 czerwca 2018 r.

 

 1.   Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2411, 2411-A i 2542) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Wojciech Zubowski.

 

 1. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (druki nr 2499 i 2560) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Jerzy Wilk.

 

 1. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druki nr 2497 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła*
  – sprawozdawca poseł
 2.   Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2386 i 2541) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Krzysztof Ostrowski.
 3. Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2504 i 2562) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Anna Paluch.
 4. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o własności lokali (druki nr 2224, 2510 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła*
  – sprawozdawca poseł
 5. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2418) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 17-20
  – uzasadnia poseł Izabela Leszczyna.
 6. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2433) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 17-20
  – uzasadnia poseł Jakub Kulesza.
 7. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2451) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 17-20
  – uzasadnia poseł Jerzy Meysztowicz.
 8. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2519) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 17-20
  – uzasadnia poseł Błażej Parda.
 9. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczącej Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beaty Szydło (druki nr 2495 i 2568) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – uzasadnia poseł Urszula Augustyn.
  – sprawozdawca poseł Teresa Wargocka.
 10. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej (druki nr 2496 i 2569) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – uzasadnia poseł Marzena Okła-Drewnowicz.
  – sprawozdawca poseł Bożena Borys-Szopa.
 11. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w 200. rocznicę śmierci (druki nr 2558 i )*
  – sprawozdawca poseł
 12. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr )*.
 13. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druki nr 2576 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła *
  – sprawozdawca poseł
 14. Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym (druk nr 2434) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – uzasadnia senator Stanisław Gogacz.

 

w dniu 7 czerwca 2018 r.

 

 1. Pytania w sprawach bieżących.
 2. Informacja bieżąca.
 3. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2557) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – uzasadnia Minister Sprawiedliwości.
 4.   Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2549) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – uzasadnia Minister Sprawiedliwości.
 5. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 17 października 2017 r. (druki nr 2284 i 2494) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Józef Leśniak.
 6. Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Monachium dnia 18 lutego 2017 r. (druki nr 2465 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła*
  – sprawozdawca poseł
 7. Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 24 listopada 2017 r. (druki nr 2466 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła*
  – sprawozdawca poseł
 8. Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2017 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 2432) wraz ze stanowiskiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (druk nr 2482) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła
  – wystąpienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz posła Edwarda Siarki.
 9. Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2017 roku (druk nr 2362) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr ) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła*
  – wystąpienia Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa oraz posła
 10. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1933, 2420 i 2420-A) – trzecie czytanie
  – sprawozdawca poseł Janusz Śniadek.
 11. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (druki nr 2293, 2454 i 2454-A) – trzecie czytanie
  – sprawozdawca poseł Wojciech Murdzek.
 12. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej, sporządzonej w Genewie dnia 10 maja 1973 r. (druki nr 2304 i 2394) – trzecie czytanie
 13. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Atenach dnia 14 października 1992 r. (druki nr 2348 i 2395) – trzecie czytanie
 14. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Madrycie dnia 30 lipca 1992 r. (druki nr 2349 i 2396) – trzecie czytanie
 15. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r. (druki nr 2350 i 2397) – trzecie czytanie
 16. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., zmienionej i uzupełnionej Protokołem między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec dotyczącym zmian i uzupełnień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., sporządzonym w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (druki nr 2352 i 2398) – trzecie czytanie
 17. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r. (druki nr 2360 i 2399) – trzecie czytanie
 18. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r. (druki nr 2364 i 2400) – trzecie czytanie
 19. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r. (druki nr 2365 i 2401) – trzecie czytanie
 20. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 28 września 1992 r. (druki nr 2374 i 2402) – trzecie czytanie
 21. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lutego 1995 r. (druki nr 2375 i 2403) – trzecie czytanie
 22. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r. (druki nr 2378 i 2404) – trzecie czytanie
 23. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r. (druki nr 2379 i 2405) – trzecie czytanie
 24. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Łotewskiej w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 26 kwietnia 1993 r. (druki nr 2373 i 2406) – trzecie czytanie
 25. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2223) – kontynuacja
 26. Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie przyszłego kształtu polityki spójności w Unii Europejskiej (druki nr 2427, 2484 i 2484-A) – głosowania
  – sprawozdawca poseł Izabela Kloc.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat stanu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, postępów w procesie ich modernizacji, a także polityki kadrowej prowadzonej w będących własnością Skarbu Państwa spółkach zbrojeniowych, w szczególności Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A., w kontekście odwołania całego zarządu spółki w dniu 8 lutego 2018 r.

 

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat powołania oraz sposobów finansowania Polskiej Fundacji Narodowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa, a także działalności Polskiej Fundacji Narodowej, w szczególności w sprawie polsko-izraelskiego kryzysu dyplomatycznego.

 

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat czynności śledczych podjętych przez Prokuraturę Krajową w związku z interwencją policji z użyciem tzw. taserów, śmierci Igora Stachowiaka i działań organów ścigania w tej sprawie.

 

* – porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych przedłożeń

 

Legenda:

– ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej