66. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 3, 4 i 5 lipca 2018 r.

10.00 03.07.2018
0 Comments

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VIII kadencja

Porządek dzienny

 1. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 3, 4 i 5 lipca 2018 r.

(po zmianach)

w dniu 3 lipca 2018 r.

 1. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim (druki nr 2650 i 2666) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Michał Jach.

 1. Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druki nr 2377 i 2537) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Wiesław Krajewski.

 1.   Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2549 i 2612) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Wojciech Murdzek.
 2.   Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (druki nr 2505 i 2659) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Tadeusz Dziuba.

 1. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druki nr 2547 i 2629) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Kazimierz Gwiazdowski.
 2. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druki nr 2588 i 2627) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Ewa Kozanecka.

 1. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2661 i 2676) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji nad pkt 7 i 8
  – sprawozdawca poseł Anna Paluch.
 2. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2662 i 2677) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół w łącznej dyskusji nad pkt 7 i 8
  – sprawozdawca poseł Anna Paluch.

 1. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 2660) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia poseł Artur Zasada.

 1. Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2017 (druk nr 2415) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 2625) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół
  – wystąpienia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz posła Andrzeja Matusiewicza.

 1. Wniosek o odwołanie posła Marka Kuchcińskiego z funkcji Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2689) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia poseł Grzegorz Schetyna.

 1. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki nr 2446, 2563 i 2563-A) – trzecie czytanie
  – sprawozdawca poseł Ewa Tomaszewska.
 2. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki nr 2447, 2564 i 2564-A) – trzecie czytanie
  – sprawozdawca poseł Ewa Tomaszewska.

 1. Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (druk nr 2688)
  – uzasadnia poseł Lidia Burzyńska.

w dniu 4 lipca 2018 r.

 1. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2017 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 2559, 2620 i 2656) – łączna debata krótka nad pkt 15-17
  – sprawozdawca poseł Andrzej Szlachta.
  – wystąpienie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
 2. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów „Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2017 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego” (druki nr 2525 i 2634) – łączna debata krótka nad pkt 15-17
  – sprawozdawca poseł Kazimierz Smoliński.
 3. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2017 roku (druk nr 2599) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych (druk nr 2657) – łączna debata krótka nad pkt 15-17
  – wystąpienia Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz posła Jana Szewczaka.

 1. Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: „Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2017 r.” (druk nr 2591) wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki i Rozwoju (druk nr 2633) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – wystąpienia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz posła Wojciecha Zubowskiego.
 2. Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2017 roku (druk nr 2421) oraz komisyjnym projektem uchwały (druk nr 2643) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 19 i 20
  – wystąpienia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz poseł Elżbiety Kruk.
 3. Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 roku (druk nr 2419) wraz z komisyjnym projektem uchwały (druk nr 2644) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół w łącznej dyskusji nad pkt 19 i 20
  – wystąpienia Przewodniczącego Rady Mediów Narodowych oraz posła Piotra Babinetza.

 1. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (druki nr 2651 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół *
  – sprawozdawca poseł Bogdan Rzońca.
 2. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2626 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł

 1. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2333 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł Anna Czech.

 1. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 marca 1959 r. (druki nr 2546 i 2632) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Barbara Bartuś.
 2. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2638) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 1. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (druk nr 2637) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Sprawiedliwości.

w dniu 5 lipca 2018 r.

 1. Pytania w sprawach bieżących.
 2. Informacja bieżąca.

 1. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (druki nr 2667 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł

 1. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2678 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł

 1. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (druk nr 2673) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Inwestycji i Rozwoju.
 2. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (druk nr 2668) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Energii.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Rady Ministrów na temat społecznych skutków wprowadzenia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat przyczyn rozwiązania zespołu śledczych zajmującego się śledztwem w sprawie wypadku samochodowego z dnia 10 lutego 2017 r. w Oświęcimiu, na skutek którego ucierpiała Premier Beata Szydło.

 1. Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2683 i )*
  – sprawozdawca poseł Anna Paluch.
 2.   Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2681 i )*
  – sprawozdawca poseł
 3.   Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o tachografach (druki nr 2680 i )*
  – sprawozdawca poseł
 4. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o własności lokali (druki nr 2684 i )*
  – sprawozdawca poseł Ryszard Bartosik.
 5. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2682 i )*
  – sprawozdawca poseł
 6. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (druki nr 2685 i )*
  – sprawozdawca poseł
 7. Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2686 i ) *
  – sprawozdawca poseł
 8. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego (druki nr 2475, 2604 i ) – głosowania*
  – sprawozdawca poseł
 9. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr )*.
 10. Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2017 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 2422) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2573) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół
  – wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka oraz poseł Urszuli Ruseckiej.

* – porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych przedłożeń

Legenda:

  – ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej