68. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 12 i 13 września 2018 r.

10.00 12.09.2018
0 Comments

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VIII kadencja

Porządek dzienny

 1. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 12 i 13 września 2018 r.

(po zmianach)

w dniu 12 września 2018 r.

 1. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2557 i 2631) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Andrzej Matusiewicz.
 2. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o spółdzielniach rolników (druki nr 1425 i 2816) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Krzysztof Jurgiel.
 3. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu dnia 14 kwietnia – Świętem Państwowym – „Święto Chrztu Polski” (druki nr 1456 i 2765) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Dariusz Piontkowski.
 4. Sprawozdanie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (druki nr 2351 i 2814) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Bożena Borys-Szopa.
 5. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (druki nr 2548 i 2822) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Tomasz Latos.
 6. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (druk nr 2811) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół
  – uzasadnia Minister Finansów.
 7. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2809) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Finansów.

 1. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym (druk nr 2812) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Finansów.
 2. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r. (druki nr 2788 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł
 3. Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku (druk nr 2726) wraz z opinią Komisji do Spraw Kontroli Państwowej (druk nr 2813) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół
  – wystąpienie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
  – przedstawiciel Komisji poseł Tadeusz Dziuba.
 4. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2792 i 2815) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Robert Telus.
 5. Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z wykonania w 2017 roku programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” oraz harmonogram prac na rok 2018 (druk nr 2440) wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (druk nr 2561) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – wystąpienia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz poseł Ewy Szymańskiej.

w dniu 13 września 2018 r.

 1. Pytania w sprawach bieżących.
 2. Informacja bieżąca.
 3. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2786) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Obrony Narodowej.
 4. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2789) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 5. Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. (przewodnictwo Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 2728) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 2730) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół
  – wystąpienia przedstawiciela Rządu oraz poseł Izabeli Kloc.
 6. Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 2697) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia poseł Grzegorz Wojciechowski.
 7. Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 2769) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia senator Aleksander Szwed.
 8. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środku Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci ks. Zdzisława Peszkowskiego w 100. rocznicę urodzin (druki nr 2803 i 2821) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Piotr Babinetz.
 9. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa (druki nr 2797 i 2819) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Anna Schmidt-Rodziewicz.
 10. Powołanie Rzecznika Praw Dziecka (druki nr 2795 i )*.
 11. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr )*.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Wiceprezes Rady Ministrów ds. społecznych na temat jej działań i aktywności podejmowanych w okresie trwania w Sejmie RP protestu rodziców dorosłych osób niepełnosprawnych, które spowodowały brak możliwości spotkania z protestującymi w celu znalezienia rozwiązania istotnych społecznie problemów z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie.

* – porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych przedłożeń