72. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 21, 22 i 23 listopada 2018 r.

10.00 21.11.2018
0 Comments

 

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VIII kadencja

Porządek dzienny

 1. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 21, 22 i 23 listopada 2018 r.

(po zmianach)

w dniu 21 listopada 2018 r.

 1. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2995) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Finansów.

 1. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2587) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia poseł Mieczysław Kasprzak.

 1. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 3013) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia poseł Marek Ast.

 1.   Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych (druki nr 2959 i 2967) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Elżbieta Kruk.

 1. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (druki nr 2933 i 2978) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Ireneusz Raś.

 1. Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o rządowym projekcie ustawy o europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznej (druki nr 2827 i 2928) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Kazimierz Gołojuch.
 2.   Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 2904 i 3014) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Andrzej Szlachta.

 1. Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zapewnieniu godnej pamięci i należytej ochrony miejscom spoczynku Bohaterów Powstania Warszawskiego oraz innych osób zasłużonych w walkach o niepodległość i suwerenność Państwa Polskiego (druk nr 2920) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia poseł Sławomir Jan Piechota.

 1. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (druki nr 2902 i 3005) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Daniel Milewski.

 1. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (druki nr 2992 i 3012) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Joanna Lichocka.
 2. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o lasach (druki nr 2998 i 3003) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Mieczysław Miazga.
 3. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o paszach (druki nr 2997 i 3004) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Piotr Polak.
 4. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk nr 2996) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół

  – uzasadnia Minister Finansów.

 5. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 3015) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Finansów.

 1. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druki nr 3013 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół**
  – sprawozdawca poseł

w dniu 22 listopada 2018 r.

 1. Zmiany w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.(druk nr )*
 2. Pytania w sprawach bieżących.
 3. Informacja bieżąca.
 4. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 2995 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół *
  – sprawozdawca poseł
 5. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (druki nr 3016 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł
 6. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego (druk nr 2958) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Energii.
 7. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (druk nr 2987) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 8. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (druk nr 2878) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Sprawiedliwości.
 9.   Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Infrastruktury.
 10. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 2699) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia poseł Monika Rosa.
 11.   Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (druk nr 2989) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 12. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o dokumentach publicznych (druki nr 2953 i 2961)
  – sprawozdawca poseł Jerzy Polaczek.
 13. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Naczelnika Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2018 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania posła Stanisława Gawłowskiego (druk nr 3001)
  – sprawozdawca poseł
 14. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (druk nr 3017) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Zdrowia.

w dniu 23 listopada 2018 r.

 1. Powołanie Rzecznika Praw Dziecka (druki nr 3002 i )*.
 2. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr )*.
 3. Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 roku (druk nr 2709) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2817) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – wystąpienia Głównego Inspektora Pracy, Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy Janusza Śniadka oraz poseł Ewy Kozaneckiej.
 4. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk nr 2359) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia poseł Elżbieta Zielińska.
 5. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk nr 2520) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół

  – uzasadnia poseł Mieczysław Kasprzak.

 6. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk nr 2584) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia poseł Maciej Masłowski.

* – porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych przedłożeń

**– porządek dzienny zostanie uzupełniony po doręczeniu sprawozdania

Legenda:

  – ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.