Sejm, organy Sejmu i Kancelaria Sejmu działają w zgodzie z obowiązującymi przepisami – komunikat CIS dot. doniesień medialnych o zawiadomieniach kierowanych do prokuratury

15
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W reakcji na informacje o kierowanych do prokuratury zawiadomieniach o możliwości popełnienia przestępstwa przez Marszałka Sejmu i Komendanta Straży Marszałkowskiej, Centrum Informacyjne Sejmu podkreśla, że wszystkie czynności podejmowane przez Kancelarię Sejmu były i są realizowane w oparciu o obowiązujące przepisy i w ich granicach – napisano w komunikacie.

Przedmiotem doniesień jest podjęta przez Kancelarię Sejmu decyzja o przejściowym wprowadzeniu odrębnych zasad wstępu na teren Parlamentu, polegająca m.in. na czasowym zawieszeniu możliwości uzyskania jednorazowych kart wstępu oraz jednorazowych kart prasowych.

Podstawą prawną powyższej decyzji jest § 6 zarządzenia nr 1 Marszałka Sejmu z 9 stycznia 2008 r. w sprawie wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu oraz wstępu i wjazdu na tereny pozostające w zarządzie Kancelarii Sejmu. Przepis ten przewiduje możliwość wprowadzenia odmiennych procedur wstępu do Sejmu „w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub względami organizacyjnymi”.

Wielotygodniowy protest kilkunastu osób, w tym osób niepełnosprawnych, w ocenie Kancelarii Sejmu w sposób bezsporny można zakwalifikować do „wyjątkowego wypadku”. Z uwagi na miejsce protestu (hol główny gmachu Sejmu, w pobliżu stanowisk pracy dziennikarzy oraz miejsc uczęszczanych przez odwiedzające Parlament grupy wycieczkowe) Kancelaria Sejmu, w której zarządzie te budynki pozostają, była zmuszona do podjęcia odpowiednich decyzji.

Wprowadzone zmiany w żadnej mierze nie zmierzają do utrudnienia pracy mediów, czy też ograniczenia dostępu do informacji publicznej, tłumienia krytyki prasowej czy też naruszania przysługujących obywatelom praw wynikających wprost z Konstytucji. W większości kierowanych publicznie pod adresem Kancelarii Sejmu zarzutów wywód rozpoczyna się od wskazania art. 61 ustawy zasadniczej, gwarantującego obywatelom prawo do informacji, w tym prawo wstępu na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z prawem rejestracji dźwięku i obrazu. CIS podkreśla, że przepis ten nie jest cytowany w całości – ostatni z jego fragmentów zawiera bowiem upoważnienie dla Sejmu i Senatu do określenia trybu realizacji tych uprawnień w regulaminach Sejmu i Senatu.

Opinii publicznej nie jest też znany szerzej fakt, że liczba posiadaczy okresowych i stałych kart dla przedstawicieli mediów (a uprawnienia tych osób do wstępu do gmachu przy Wiejskiej nie zostały w żaden sposób ograniczone) od wielu kadencji jest zbliżona lub przewyższa liczbę posłów. Aktualnie, pomimo szczególnych okoliczności, prawo wstępu do Sejmu ma 430 przedstawicieli mediów – 110 posiadaczy kart bezterminowych oraz 320 dziennikarzy i osób obsługi technicznej, którym wydano karty ważne na rok 2018. Wobec tego, wprowadzone czasowo zmiany organizacyjne, nie rzutują istotnie na funkcjonowanie mediów w Parlamencie.

W kierowanych pod adresem Kancelarii Sejmu zarzutach są też te o nieudostępnieniu informacji publicznej. CIS podkreśla, że każde pytanie dotyczące podstaw prawnych wprowadzonych ograniczeń, szczegółów ich funkcjonowania i stosowanych wyjątków jest rozpatrywane bezzwłocznie. W sprawie tej wielokrotnie były też publikowane komunikaty CIS, komentarza nie odmawiał też mediom dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu.

Z kolei zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa utrudniania krytyki prasowej, tj. czynu z art. 44 Prawa prasowego, jest o tyle zaskakujące, że protest w Sejmie i towarzyszące mu zdarzenia, są nieprzerwanie rejestrowane i komentowane od początku akcji protestacyjnej przez dziennikarzy z wielu redakcji.

Także zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych (art. 231 Kodeksu karnego) jest w ocenie Kancelarii Sejmu zupełnie nieuzasadniony.