Sofia: Konferencja Komisji ds. Unijnych Parlamentów UE (COSAC) – relacja

22
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W Sofii odbyło się spotkanie przewodniczących Konferencji Komisji ds. Unii Europejskiej (COSAC). W wydarzeniu uczestniczyła przewodnicząca sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej poseł Izabela Kloc, wiceprzewodniczący komisji Piotr Apel oraz posłowie: Jacek Kurzępa i Cezary Tomczyk. Głównymi tematami były: osiągnięcia bułgarskiej Prezydencji w Radzie UE, integracja i budowa połączeń z regionem Bałkanów Zachodnich, Europejski Filar Praw Socjalnych, silna i skuteczna polityka spójności po 2020 r. oraz współpraca międzyparlamentarna.

Poseł Izabela Kloc w dyskusji na temat polityki spójności podkreślała, że Polska nie może zgodzić się na zmniejszanie polityki spójności spowodowane nowymi wyzwaniami Unii, a także zwracała uwagę na potrzebę wypracowania kompromisu. – Wiemy, że musimy zadbać o bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, ale jednocześnie jesteśmy zdania, że wspólne ramy powinny być przyjęte jednomyślnie. Dlatego też powinniśmy wypracować taki kompromis, który zadowoli wszystkie kraje – powiedziała przewodnicząca Kloc.

W debacie na temat stosowania zasady pomocniczości Izabela Kloc podkreślała znaczenie parlamentów narodowych w UE. – Naszym celem nadrzędnym, także w zakresie współpracy międzyparlamentarnej, powinna być demokratyczna odnowa Unii Europejskiej, umocnienie jej jedności oraz utrwalenie zdobyczy integracji. Natomiast istotą integracji powinny pozostać potrzeby suwerennych państw członkowskich. Projekt europejski nie może być oderwany od wspólnot demokratycznych, jakimi są wspólnoty narodowe. Prawo tworzone w Unii nie może pozostawać poza wpływem demokratycznie wybranych parlamentów narodowych – wyjaśniła poseł Kloc. Przewodnicząca komisji wyraziła także sprzeciw Polski wobec procedury żółtej kartki, która, jak podkreśliła, powoduje brak realnego wpływ parlamentów na procedurę legislacyjną UE. – Ewidentnym przykładem takiej sytuacji jest kwestia pracowników delegowanych. Jest to, w istocie, wzorcowy pokaz klęski Komisji Europejskiej, gdzie dwa kraje praktycznie o wszystkim decydują wbrew tym wszystkim krajom, które podjęły starania w ramach procedury żółtej kartki – powiedziała Izabela Kloc.

W dyskusji dotyczącej integracji i budowy połączeń Bałkanów Zachodnich głos strony polskiej przedstawił poseł Piotr Apel. Wiceprzewodniczący komisji ds. UE podkreślił działania Polski na rzecz wsparcia Bałkanów w integracji europejskiej. Jednocześnie zaznaczył, że dotychczasowa pomoc polegająca np. na wysyłaniu na tereny Bałkanów polskich ekspertów jest niewystarczająca i niezbędna jest bardziej konkretna pomoc. – Musimy poważnie porozmawiać o wsparciu finansowym i infrastrukturalnym tego regionu, o wsparciu faktycznym,  tak by przekonać mieszkańców, że Unia Europejska jest dobrem. Bardzo dobrym projektem jest projekt np. budowy dróg, warto połączyć te kraje ze szlakiem Via Carpatia, by ułatwić wymianę handlowa i komunikację samych mieszkańców – powiedział poseł Apel.

Powszechnie stosowany skrót COSAC pochodzi od pierwotnej nazwy w języku francuskim Conférence des Organes Specialisés dans les Affaires Communautaires (Konferencja Organów Wyspecjalizowanych w sprawach Wspólnotowych). Jest to forum współpracy i wymiany informacji, w szczególności na temat praktycznych aspektów parlamentarnej kontroli spraw unijnych, parlamentów narodowych państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego, które powołano do życia w maju 1989 r. w Madrycie. COSAC spotyka się dwa razy do roku w państwie sprawującym prezydencję Rady UE.