Spotkanie szefa MSZ z komisarzem UE ds. budżetu

27
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Sprawa architektury działań zewnętrznych UE w ramach Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) po 2020 r., przyszłość Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa UE oraz współpraca rozwojowa Unii były głównymi tematami rozmów szefa polskiej dyplomacji Jacka Czaputowicza z Komisarzem UE ds. Budżetu UE i Zasobów Ludzkich Güntherem Oettingerem – poinformowało MSZ.

Szef polskiego MSZ powiedział, że w związku z niestabilną sytuacją na arenie międzynarodowej, Polska opowiada się za ambitnym budżetem, który będzie stanowił skuteczną odpowiedź na wyzwania stojące przed UE. Czaputowicz podkreślił, że realizacja nowych celów polityki zewnętrznej Wspólnoty będzie możliwa tylko za pomocą efektywnych i skutecznych narzędzi. W tym kontekście pozytywnie odniósł się do koncepcji dokonania konsolidacji obecnego instrumentarium działań zewnętrznych UE oraz zorientowania ich głównie na regiony bliskie geograficznie. Minister zwrócił także uwagę na konieczność rozwiązywania przyczyn kryzysu migracyjnego u jego źródeł, z wykorzystaniem środków przede wszystkim tego instrumentarium. – W pierwszej kolejności UE powinna skupić się na rozwiązywaniu przyczyn kryzysu migracyjnego, zamiast wyłącznie przeciwdziałać jego konsekwencjom. Z punktu widzenia Polski istotne jest rozwiązywanie pierwotnych przyczyn zjawiska migracji poza granicami UE – mówił Czaputowicz.

„Szef polskiej dyplomacji zwrócił również uwagę na rolę, jaką odgrywa Europejski Instrument Sąsiedztwa (European Neighbourhood Instrument, ENI). Wyraził przy tym opinię, że priorytety tej polityki oraz potrzeby poszczególnych państw powinny być należycie odzwierciedlone w nowych Wieloletnich Ramach Finansowych. W opinii ministra Czaputowicza dla utrzymania wysokiej skuteczności tego instrumentu, mierzonej również siłą motywacji państw sąsiedztwa do przeprowadzenia reform strukturalnych, niezbędne jest zachowanie jego niezależności od pozostałych instrumentów polityki zewnętrznej UE”. – poinformowało ministerstwo.

„Mając na uwadze znaczenie, jakie dla Polski i Europy ma współpraca rozwojowa, minister Czaputowicz przedstawił jednocześnie wątpliwości Polski wobec planów włączenia Europejskiego Funduszu Rozwoju do budżetu ogólnego UE. W opinii szefa MSZ mogłoby to wpłynąć negatywnie na elastyczność Funduszu, ograniczyć wysokość środków przeznaczoną na działania zewnętrzne, a dodatkowo ograniczyć możliwość uczestniczenia w nim państw niebędących członkami UE” – czytamy w komunikacie resortu.

„Komisarz Günther Oettinger przyjechał do Polski w ramach tzw. „MFF Tour” (Multiannual Financial Framework), w trakcie którego odbywa konsultacje z Państwami Członkowskimi UE w zakresie postulatów dotyczących kształtu Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) po 2020 r.” – poinformowało MSZ .

Wieloletnie Ramy Finansowe, inaczej nazywane perspektywą finansową Unii Europejskiej, ustanawiają maksymalne limity, które UE może wydać w różnych obszarach polityki.