Posted by nawiejskiej with No Comments

W bieżącym roku na swoją działalność GOPR otrzyma od MSW 6 mln 350 tys. zł, jednak ta kwota nie wystarczy na wszystkie potrzeby ratowników. Pierwszą część pieniędzy Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, w kwocie 2 mln zł, otrzyma jeszcze w tym tygodniu. Naczelny Podhalańskiej Grupy GOPR Mariusz Zaród powiedział, że dofinansowanie z ministerstwa zostanie przeznaczone na […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

„Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że nowa ustawa zwiększająca  kompetencje ABW zwiera kontrowersyjne przepisy. Projekt ustawy o ABW wyszedł z MSW i prze­cho­dzi obecnie etap uzgod­nień mię­dzy­re­sor­to­wych. – Część pro­po­no­wa­nych roz­wią­zań budzi moje obawy o zgod­ność z kon­sty­tu­cją, a także z za­sa­da­mi do­bre­go pra­wo­daw­stwa – stwierdził cytowany przez gazetę dr Zbi­gniew Radu, były wi­ce­mi­ni­ster spraw we­wnętrz­nych. […]

Read Full Story