Posted by nawiejskiej with No Comments

Uchwalona nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin przewiduje obniżenie emerytur i rent funkcjonariuszom pełniącym służbę w latach 1944-1990 m.in. w Służbie Bezpieczeństwa.   Wyłączeni będą m.in. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Przewiduje ona możliwość zwrócenia się z wnioskiem do wojewody o zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzeń. Zgromadzeniami cyklicznymi w myśl nowelizacji będą te organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej cztery razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza jawność oświadczeń majątkowych sędziów – z wyjątkiem danych adresowych, informacji o miejscu położenia nieruchomości oraz informacji umożliwiających identyfikację ruchomości sędziego. Oświadczenia – zarówno sędziów jak i prokuratorów – będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. W nowelizacji znalazły się też gwarancje, że postępowania dyscyplinarne wobec […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Zmiany w ustawie o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustawach wprowadzają darmowy podstawowy rachunek płatniczy dla osób, które do tej pory nie miały innego konta. Nowelizacja daje m.in. możliwość zakładania darmowych rachunków płatniczych, łatwiejszego przenoszenia się z banku do banku oraz stworzenie katalogu najkorzystniejszych dla klientów bankomatów. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.  

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw eliminuje lukę prawną pozwalającą na omijanie przepisów o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, przez nieokazanie tego dokumentu podczas kontroli drogowej. Ustawa wprowadza do Kodeksu karnego przepis umożliwiający wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h niezależnie od tego, czy doszło do […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Przewiduje ona, że w 2017 r. kwota wolna od podatku dla osób najmniej zarabiających zostanie zwiększona do 6 600  zł. W efekcie osoby, których roczne dochody nie przekroczą tej kwoty nie zapłacą podatku.  Dla osób zarabiających  pomiędzy 11 000 zł , a 85 528 zł rocznie (pierwszy przedział skali podatkowej) kwota wolna od podatku wynosić […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zawiera ona rozwiązania ograniczające wyłudzenia VAT poprzez uszczelnienie systemu poboru tego podatku. Zmiany mają w efekcie doprowadzić do zwiększenia wpływów z VAT. Od 2008 r. rośnie tzw. luka w VAT, czyli różnica między kwotą, która powinna wpłynąć do budżetu, a tą […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Posłowie przyjęli nowelizację ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Zasadniczym celem nowych przepisów jest utworzenie od 1 stycznia 2017 r. nowego, samodzielnego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – wojsk obrony terytorialnej (WOT) oraz zbudowanie w jego ramach nowego rodzaju czynnej służby wojskowej jaką będzie Terytorialna Służba Wojskowa (TOW). Oddziały WOT […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W głosowaniach Izba uchwaliła nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja obniża wiek emerytalny do tego sprzed reformy, która wydłużyła i zrównała do 67. roku życia wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn. Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosić 60 lat dla kobiet oraz […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Nowelizacja przewiduje m.in., że obowiązkowe szczepienia ochronne będą finansowane z budżetu państwa. Oznacza to rezygnację z zapisu ustawowego, zgodnie z którym od 2017 r. to NFZ miał finansować zakup obowiązkowych szczepionek dla ubezpieczonych. Uzasadnieniem powrotu do dotychczasowych zasad finansowania z budżetu państwa zakupu szczepionek w ramach programu obowiązkowych szczepień ochronnych jest przywrócenie zasady odpowiedzialności państwa […]

Read Full Story