Posted by nawiejskiej with No Comments

Dziś, w 25. rocznicę pierwszego posiedzenia odrodzonego Senatu, marszałek Ewa Kopacz wzięła udział w uroczystym posiedzeniu Izby. W wydarzeniu uczestniczyli prezydent Bronisław Komorowski, premier Donald Tusk oraz członkowie prezydiów Senatu poprzednich kadencji. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Otwierając obrady marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił symboliczny wymiar daty 4 lipca 1989 r. – właśnie wtedy odbyło […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Prezydent zdecydował, że w niedzielę 7 września bieżącego roku zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Senatu w trzech okręgach. W związku z majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego wygasły mandaty senatorów Bolesława Piechy i Beaty Gosiewskiej. Obydwoje politycy Prawa i Sprawiedliwości zamienili mandaty senatorów na eurodeputowanych. Wybory uzupełniające muszą również wyłonić następcę zmarłego senatora PiS Henryka Górskiego. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W piątek 4 lipca mija dokładnie 25 lat od pierwszego posiedzenia Senatu I kadencji wybranego w wolnych wyborach. Z tej okazji zaplanowano uroczyste posiedzenie izby w udziałem prezydenta oraz senatorów I kadencji. Jeszcze przed po­sie­dze­niem odbędzie spo­tka­nie mar­szał­ka Se­na­tu Bog­da­na Bo­ru­se­wi­cza z pre­zy­dia­mi Se­na­tu po­przed­nich sied­miu ka­den­cji. Marszałkowie dwóch pierwszych kadencji – Andrzej Stelmachowski (1989-91) […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Decyzja marszałka Senatu dotycząca odwołania Forum, które miało się odbyć od 15 do 16 kwietnia w Gdańsku, jest związana z sytuacją na Ukrainie.  – Podjąłem decyzję o odwołaniu polsko-rosyjskiego Forum, które miało się odbyć 15-16 kwietnia w Gdańsku. Było organizowane od pięciu lat z Radą Federacji Rosji, było to największe spotkanie samorządowców Polski i Rosji. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz zdecydował o odwołaniu wizyty senackiej polsko – rosyjskiej grupy parlamentarnej.  – Marszałek Bogdan Borusewicz podjął decyzję o odwołaniu wizyty w Rosji pięcioosobowej delegacji senackiej polsko-rosyjskiej grupy parlamentarnej. Delegacja polskich senatorów miała się udać 10 marca do Moskwy w celu przygotowania m.in. VI Forum Regionów Polska-Rosja – poinformował wicedyrektor gabinetu marszałka Senatu […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Według informacji „Gazety Wyborczej” senacka komisja praw człowieka opowiedziała się za ograniczeniem uprawnień służb w korzystaniu z danych telekomunikacyjnych. Dane z ra­portu NIK ogło­szo­nego w paź­dzier­ni­ku 2013 r. po­twier­dzają, że ani prze­pi­sy, ani prak­ty­ka nie chro­nią da­nych te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nych Polaków przed or­ga­na­mi pań­stwa. W praktyce pol­skie służ­by i po­li­cja nie mają żad­nych ogra­ni­czeń w żą­da­niu tego […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Posłowie przeprowadzili pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Projekt w sposób kompleksowy reguluje zasady udzielania wsparcia finansowego osobom zaangażowanym w działalność antykomunistyczną w latach 1956 – 1989. Projekt określa m.in. zasady nabywania statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz zasady przyznawania tzw. […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Sejm przyjął nowelizację ustawy o informatyzacji, która obecnie jest opracowywana przez Senat. Izba wyższa wprowadziła kilkanaście poprawek do dokumentu. Senackie poprawki do nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mają na celu ułatwienie kontaktu obywatela z administracją oraz zwiększenie liczby i poprawę jakości usług świadczonych drogą elektroniczną. Nowelizacja zakłada dopuszczenie elektronicznych kopii dokumentów […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

W Izbie Wyższej polskiego parlamentu odbyło się spotkanie opłatkowe na którym marszałek złożył życzenia senatorom i pracownikom Kancelarii. Uroczystość uświetnił swoim  występem chór „Collegium Iuvenum” z Czeskiego Cieszyna. Na spotkaniu opłatkowym byli obecni wicemarszałkowie Senatu Jan Wyrowiński i Maria Pańczyk – Pozdzie, oboje z PO oraz Stanisław Karczewski z PiS. Nie zabrakło także kilkudziesięciu senatorów, […]

Read Full Story
Posted by redakcja with No Comments

  Senatorowie PO przygotowali projekt ustawy dotyczący Funduszu Reprywatyzacji, ma on wesprzeć Warszawę w wypłacie odszkodowań z tego tytułu. Sprawa dotyczy tak zwanych dekretów Bieruta z 1945 r., które spowodowały nacjonalizację wszystkich  nieruchomości na terenie stolicy. Do dziś są wypłacane odszkodowania poszkodowanym. Zgodnie z projektem w latach 2014 – 2016 Warszawa ma otrzymywać  200 milionów […]

Read Full Story