Wspólne oświadczenie marszałka Sejmu RP Radosława Sikorskiego i przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Wołodymyra Grojsmana

30
Kwiecień
2015

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W związku z dwustronnym spotkaniem w Warszawie w dniu 29 kwietnia 2015 roku w ramach oficjalnej wizyty w Polsce Przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy, Pana Wołodymyra Grojsmana, i w kontekście aktualnych wyzwań, jakim muszą stawić czoła Ukraina i Europa, Przewodniczący Parlamentów Polski i Ukrainy:

– potwierdzają swoje poparcie dla suwerennego europejskiego wyboru Ukrainy;
– wzywają parlamenty krajowe państw członkowskich UE do szybkiej ratyfikacji Umowy Stowarzyszeniowej UE-Ukraina solidarnie z narodem ukraińskim;
– zachęcają do głębokich reform systemowych na Ukrainie, obejmujących konstytucję, decentralizację, wymiar sprawiedliwości, organy ścigania oraz reformy przewidywane w ramach wdrożenia Umowy Stowarzyszeniowej;
– podkreślają potrzebę pokojowego rozwiązania sytuacji na niektórych obszarach obwodu donieckiego i ługańskiego na Ukrainie na podstawie porozumienia z Mińska, zapewniającego integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy;
– potępiają nielegalną okupację Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol przez Federację Rosyjską na drodze bezpośredniej agresji militarnej Federacji Rosyjskiej przeciw suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy; podkreślają znaczenie rezolucji nr 68/262 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 27 marca 2014 roku potwierdzającej suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy w ramach granic uznawanych przez społeczność międzynarodową;
– uważają, że unijne sankcje wobec Rosji mogą zostać rozpatrzone ponownie dopiero po pełnym wprowadzeniu w życie porozumienia z Mińska;
– żądają natychmiastowego uwolnienia ukraińskiej posłanki i członkini ZPRE Nadii Sawczenko oraz innych obywateli Ukrainy nielegalnie przetrzymywanych w Rosji, w tym Olega Sentsowa;
– odnotowują znaczny postęp dokonany przez Ukrainę w zakresie wdrażania Planu działania ws. liberalizacji reżimu wizowego; uznają majowy Szczyt Partnerstwa Wschodniego w Rydze za dogodną okazję do podjęcia przez UE decyzji politycznej w sprawie wprowadzenia reżimu bezwizowego w przypadku krótkich wyjazdów obywateli Ukrainy;
– potwierdzają zamiar intensyfikacji współpracy międzyparlamentarnej na wszystkich szczeblach, także w celu wsparcia wdrożenia Umowy Stowarzyszeniowej, procesu reform oraz ważnych decyzji podejmowanych przez Radę UE w sprawie przyznania Ukrainie kompleksowej pomocy oraz dalszej integracji między Ukrainą i UE, w tym uznanie europejskiej perspektywy Ukrainy;
– zachęcają do dalszego otwartego i konstruktywnego dialogu w różnych formatach dotyczącego pojednania historycznego, pamiętając o tym, że jedną z wartości stanowiących fundament nowoczesnej Europy jest odwaga i wola stawienia czoła trudnej przeszłości. W procesie tym podkreślają znaczenie prawdy historycznej jako jedynego właściwego podejścia, które doprowadzi do wzmocnienia strategicznego partnerstwa i promowania wspólnej europejskiej przyszłości Ukrainy i Polski.