Wyzwania dla społeczności regionu. Międzynarodowa konferencja „Europa Karpat” w Regietowie – relacja

18
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

„Zachowanie naturalnego bogactwa z rolniczymi i pasterskimi obszarami jest wyzwaniem dla całej społeczności Karpat. Konieczna jest międzynarodowa współpraca, by to bogactwo nie zostało naruszone” – napisał w liście skierowanym do uczestników Konferencji marszałek Sejmu Marek Kuchciński, którego korespondencja otworzyła spotkanie w Regietowie.

Na wydarzenie przybyli politycy i naukowcy z regionu karpackiego, w tym m.in. z Czech, Węgier, Słowacji, Rumunii czy Ukrainy. Sejm reprezentowali Jerzy Polaczek przewodniczący Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej, Bogdan Rzońca wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Karpackiego, zaś gospodarzem wydarzenia była poseł Barbara Bartuś. Współorganizatorem Konferencji była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.

– Spotykamy się w małej miejscowości. Myślę, że ta dyskusja tutaj, przy granicy ze Słowacją będzie tym bardziej owocna, że zobaczą Państwo jakie warunki i problemy mamy na prowincji – powiedziała Barbara Bartuś, witając uczestników spotkania. Prezentując zagadnienia Konferencji, które zostały ujęte w trzech panelach, wskazała na konieczność regionalnej dyskusji, która wpłynie na szanse rozwojowe Bieszczad.

Podczas pierwszego panelu dyskutowano o rolnictwie, pasterstwie i leśnictwie na obszarze Karpat. Zwrócono uwagę na konieczność zachowania różnorodności biologicznej w Karpatach, która – zdaniem prelegentów – zależy od zachowania lub odtworzenia ekosystemów. Z kolei ich funkcjonowanie uzależnione jest od kontynuacji ekstensywnych form gospodarki rolnej. Naukowcy podkreślili, że wypas owiec jest jedną z najskuteczniejszych metod zachowania różnorodności biologicznej w Karpatach.

W drugim panelu „Planowanie przestrzenne we współpracy transgranicznej” rozmawiano  o rozwoju infrastruktury drogowej i współpracy w zakresie sportu i turystki w Karpatach. Wiceminister Jarosław Stawiarski z Ministerstwa Sportu i Turystyki przedstawił koncepcje i założenia budowy Ośrodka Przygotowań Olimpijskich „Bieszczady”, który obejmie dwie inwestycje: w Teleśnicy i Ustrzykach Dolnych.  Ośrodek, który miał pierwotnie obsługiwać sporty zimowe będzie służył także lekkoatletom, pływakom i przedstawicielom gier zespołowych. Intencja budowy Centralnego Ośrodka Sportowego zakładała poprawienie warunków do treningu miejscowym sportowcom, przyciągnięcie zawodników z państw karpackich, ale także dalsze uatrakcyjnienie regionu dla aktywnie wypoczywających turystów. Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Karpackiego, przewodniczący Komisji Infrastruktury Bogdan Rzońca przypomniał, iż dopiero teraz na arenie międzynarodowej mówimy o Karpatach jako bardzo ważnym i cennym miejscu w Europie. Zaznaczył, iż wszystkie kraje karpackie powinny wywierać presję na Parlament Europejski – to jest skuteczna metoda, czego dowodem jest budowa Via Carpatii, która dzięki tego typu działaniom została uwzględniona w planach rozwojowych UE. Mówiąc o planach przestrzennych Karpat zaznaczył, że niezbędna jest pomoc finansowa dla gmin nie tylko z kopert narodowych, ale także europejskich. Odniósł się również do obowiązującej od 2007 roku Konwencji Karpackiej dla której to planowanie przestrzenne regionu ma być instrumentem do realizacji tej konwencji. Natomiast Jerzy Polaczek, przewodniczący Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej, w przypadku planowania przestrzennego wskazał na pozytywny wymiar współpracy w regionie poza sferą rządową. – Wszystko z dyskusji parlamentarnej sprowadziłbym do postulatu koordynacji dokumentów programowych, które mają wymierny skutek w praktyce współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej – zaznaczył poseł.

Trzeci panel konferencji „Europa Karpat” dotyczył karpackiej przestrzeni bezpieczeństwa. Moderatorem panelu był wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, który jako kluczową wskazał współpracę państw karpackich zarówno w obszarze granicznym, jak i dobrosąsiedzkim. Przypomniał, że przed Polską jest wiele wyzwań i obowiązków w związku z tym, że jesteśmy krajem granicznym UE. Prelegenci wskazywali na zagrożenia związane z migracją, przemytem, zorganizowaną przestępczością i ochroną granic zewnętrznych Unii. Szczególne miejsce ma tu rejon Karpat, który jest konglomeratem, który łączy państwa UE, strefy Schengen i państw pretendujących do wspólnoty europejskiej. Rozmówcy zgodzili się, iż Unia Europejska stoi dziś przed wyzwaniem dotyczącym bezpieczeństwa. Tym bardziej w tym skomplikowanym politycznie regionie konieczne jest budowanie karpackiej przestrzeni bezpieczeństwa, co według wiceministra Wojciecha Skurkiewicza, nie jest tylko marzeniem, lecz faktem, co potwierdza wzajemna współpraca i realne działania. –  Współpraca jest kontynuowana i cieszę się, że te działania podejmowane z inspiracji Marszałka Sejmu mają wymiar realnej współpracy – podsumował minister.