Zapowiedź posiedzenia Sejmu

09
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poprawkach zgłoszonych do projektu ustawy budżetowej na 2018 r. to główny punkt dwudniowego, 55. posiedzenia Sejmu. Ponadto Izba rozpocznie prace m.in. nad rządowym projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Izba przeprowadzi II i III czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018. Zgodnie z uzasadnieniem, głównym celem pozostaje wspieranie solidarnościowej polityki społecznej i wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności finansów publicznych. Szacowane dochody wyniosą 355,7 mld zł, a wydatki nie będą wyższe niż 397,2 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetowy nie przekroczy 41,5 mld zł. Wzrost gospodarczy ma wynieść 3,8 proc., a deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) jest planowany na poziomie 2,7 proc. PKB. Po stronie wydatków w projekcie budżetu zapewniono m.in. środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, jak również na realizację nowych zadań. W planowanym budżecie są środki m.in. na finansowanie programu „Rodzina 500 Plus”. Projekt uwzględnia także skutki: obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2018 r. na poziomie 102,7 proc., zwiększonych nakładów na obronę narodową, dofinansowania do bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 75 lat oraz dalszego podwyższania tzw. kwoty wolnej od podatku.

Po I czytaniu projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych, a poszczególne jego części rozpatrywały także właściwe komisje sejmowe, które przekazały do KFP stanowiska zawierające wnioski, opinie lub propozycje poprawek wraz z uzasadnieniem. W trakcie rozpatrywania projektu ustawy budżetowej złożono 407 poprawek do części tabelarycznej oraz dwie poprawki do części tekstowej. Komisja wnosi o przyjęcie 67 poprawek i odrzucenie 340 poprawek do części tabelarycznej, a także o przyjęcie jednej poprawki do części tekstowej. Jedna poprawka do części tekstowej została wycofana przez wnioskodawcę. Sprawozdanie przedstawi poseł Jacek Sasin.

Natomiast ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych ureguluje funkcjonowanie rynku paliw alternatywnych w transporcie, szczególnie w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego. Ma rozwiązać m.in. problem braku infrastruktury paliw alternatywnych w Polsce. Zgodnie z projektem, ma powstać system regulacyjny pozwalający na budowę publicznej infrastruktury ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym (400 tzw. szybkich ładowarek o mocy ok. 50 kW i 6 000 tzw. wolnych ładowarek), a także tankowania pojazdów CNG i LNG (104 stacje CNG i 14 stacji LNG – 33 mln zł). Inwestycje te mają się przyczynić do upowszechnienia pojazdów nisko- i zeroemisyjnych, co z kolei przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. Ponadto projekt przewiduje m.in.: możliwość poruszania się pojazdów o napędzie elektrycznym po buspasach, wprowadzenie wyższej stawki odpisów amortyzacyjnych dla pojazdów o napędzie elektrycznym, zwolnienie z podatku akcyzowego w przypadku pojazdów elektrycznych. W dokumencie znalazł się też pomysł wprowadzenia obligatoryjnego udziału pojazdów o napędzie elektrycznym we flocie części organów administracji centralnej oraz wybranych jednostek samorządu terytorialnego.