Posted by nawiejskiej with No Comments

13 września 2018 Komisja Obrony Narodowej /OBN/ przystąpiła do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony (druk nr 2786). Projekt ma na celu uproszczenie systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej oraz wprowadzenie jednolitego ich podporządkowania. Do szczegółowego rozpatrzenia projektu Komisja powołała podkomisję […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

13 września 2018 Komisja Łączności z Polakami za Granicą /LPG/ pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Pawła Majewskiego na stanowisko Konsula Generalnego RP w Belfaście. W ramach spraw bieżących poseł Joanna Fabisiak (PO) zasygnalizowała problemy szkolnych punktów konsultacyjnych działających w Monachium i Norymberdze w Niemczech oraz poprosiła Ministerstwo Edukacji Narodowej o przygotowanie informacji w powyższej sprawie. Przewodnicząca Komisji […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

13 września 2018 Komisja Kultury i Środków Przekazu /KSP/ przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (druk nr 2794). Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Paweł Lewandowski. Projekt dotyczy wprowadzenia wsparcia finansowego produkcji audiowizualnych, finansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, co przyczyni się do rozwoju […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

13 września 2018 Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki /KFS/ rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pn. Utrzymywanie przez gminy obiektów wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Informację przedstawił wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli – Mieczysław Łuczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Jan Widera oraz dyrektor Departamentu Nauki, […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

13 września 2018 Komisja Finansów Publicznych /FPB/ pozytywnie zaopiniowała wniosek Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej (poz. 78) w ustawie budżetowej na rok 2018. Zmiana wynika z potrzeby zapewnienia środków na bieżącą działalność Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska związaną z koniecznością konsolidacji systemów informatycznych oraz z potrzeby zintensyfikowania działalności kontrolnej GIOŚ. Komisja rozpatrzyła i […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

13 września 2018   Komisja do Spraw Unii Europejskiej /SUE/ w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej przyjęła do wiadomości Informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

13 września 2018   Komisja do Spraw Petycji /PET/ rozpatrzyła odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 89 w sprawie określenia terminów zwrotu kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Odpowiedź przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Łukasz Piebiak. Komisja po dyskusji uznała, że udzielona odpowiedź w całości wyczerpuje wszystkie pytania zawarte w dezyderacie i podjęła decyzję […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

12 września 2018   Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold /SKAG/ na zamkniętym posiedzeniu rozpatrzyła wnioski dowodowe. Komisja – na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 21 stycznia 1999 roku o sejmowej komisji śledczej – postanowiła o złożeniu zażalenia […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

12 września 2018   Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. /SKVAT/ na zamkniętym posiedzeniu rozpatrzyła nowe wnioski dowodowe […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

12 września 2018   Komisje: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /GMZ/, Polityki Społecznej i Rodziny /PSR/ oraz Spraw Zagranicznych /SZA/ przeprowadziły pierwsze czytanie i rozpatrzyły rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r. (druk nr […]

Read Full Story