Komisja do Spraw Petycji

02
styczeń
2019

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

13 września 2018

 

Komisja do Spraw Petycji /PET/ rozpatrzyła odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 89 w sprawie określenia terminów zwrotu kosztów sądowych w sprawach cywilnych.
Odpowiedź przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Łukasz Piebiak.
Komisja po dyskusji uznała, że udzielona odpowiedź w całości wyczerpuje wszystkie pytania zawarte w dezyderacie i podjęła decyzję o jej przyjęciu.

Komisja rozpatrzyła odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 109 w sprawie sytuacji osób, które nabyły prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w warunkach szczególnych.
Odpowiedź przedstawił dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Mariusz Kubzdyl.
Komisja po dyskusji uznała, że udzielona odpowiedź w całości wyczerpuje pytania zawarte w dezyderacie i podjęła decyzję o jej przyjęciu.

Komisja rozpatrzyła wniosek Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego.
Wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej przedstawił stały doradca Komisji – Krzysztof Pater.
Komisja po dyskusji z udziałem przedstawicieli Prokuratury Krajowej uznała, że przygotowany projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego nie uzyskał akceptacji. Wobec zastrzeżeń Prokuratury Krajowej projekt został wycofany, a prace nad petycją w sprawie zmiany art. 226 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego poprzez uchylenie zdania drugiego i wprowadzenie wymogu uzyskania uprzedniej zgody sądu na wykorzystanie dokumentacji medycznej, objętej tajemnicą lekarską, jako dowodu w postępowaniu przygotowawczym (BKSP-145-254/17) zakończono.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w zakresie wprowadzenia obowiązkowych szkoleń dla osób decydujących się na posiadanie zwierzęcia domowego, kastracji psów na terenach wiejskich oraz rejestracji hodowli psów (BKSP-145-365/18).
Petycję przedstawił poseł Grzegorz Wojciechowski (PiS).
Celem petycji jest wprowadzenie przepisów zapewniających dokształcenie właścicieli zwierząt domowych, a przez to polepszenie jakości sprawowanej nad zwierzętami opieki, zwiększenie bezpieczeństwa obcowania z nimi oraz zmniejszenie liczby zwierząt bezdomnych. Przepisy miałyby zobowiązywać posiadaczy zwierząt domowych do odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego m.in. z zasad opieki nad zwierzętami czy ich prawidłowego odżywiania. Ponadto wszystkie psy na terenach wiejskich miałyby zostać poddane obowiązkowej kastracji, a każda hodowla psów powinna być zarejestrowana w jednej organizacji kynologicznej – Związku Kynologicznym w Polsce.
Komisja po przedstawieniu petycji oraz dyskusji podjęła decyzję o skierowaniu do Prezesa Rady Ministrów dezyderatu w powyższej sprawie.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie zarządzenia przez Sejm ogólnokrajowego referendum w sprawie liberalizacji przepisów dopuszczających przerywanie ciąży (BKSP-145-364/18).
Petycję przedstawił poseł Marcin Duszek (PiS).
Przedmiotem petycji jest postulat podjęcia przez Komisję inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej zarządzenia przez Sejm ogólnokrajowego referendum w sprawie zmiany zasad przerywania ciąży określonych w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Podmiot wnoszący petycję postuluje poddanie pod referendum kwestii legalności aborcji z tzw. przyczyn ekonomiczno-społecznych. W ocenie autora petycji jedynie w rodzinach, które świadomie i z autentyczną miłością poświęcają się swoim dzieciom, można mówić o wychowywaniu zdrowych dzieci.
Podmiot wnoszący petycję wnioskuje, by pytanie referendalne brzmiało: „Czy jest Pani/Pan za tym, aby prawo dopuszczało przerwanie ciąży, jeśli kobieta ciężarna znajduje się w ciężkich warunkach życiowych lub kiedy nosi pod sercem niechciane dziecko?”.
Komisja po przedstawieniu petycji podjęła decyzję o nieuwzględnieniu żądania będącego przedmiotem petycji.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła odpowiedź Ministra Cyfryzacji na dezyderat nr 113 w sprawie przeprowadzania egzaminów dla osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacji amatorskiej.
Odpowiedź przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji – Wanda Buk.
Komisja po dyskusji uznała, że udzielona odpowiedź nie wyczerpuje pytań zawartych w dezyderacie i podjęła decyzję o konieczności jej uzupełnienia.

Komisja rozpatrzyła odpowiedź Ministra Energii na dezyderat nr 112 w sprawie zasad rozliczania kosztów ciepła dostarczonego do budynków wielolokalowych.
Odpowiedź przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii – Tadeusz Skobel.
Komisja po dyskusji uznała, że udzielona odpowiedź w całości wyczerpuje pytania zawarte w dezyderacie i podjęła decyzję o jej przyjęciu.

Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie składania skarg i wniosków (BKSP-145-367/18).
Petycję przedstawił przewodniczący Komisji – poseł Sławomir Jan Piechota (PO).
Petycja zawiera dwa wnioski dotyczące nowelizacji przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie działu VIII – Skargi i wnioski.
Pierwszy z wniosków dotyczy sposobu rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku złożonego w interesie innej osoby bez uzyskania jej zgody poprzez dodanie przepisów dotyczących wezwań. Wnoszący petycję uzasadnia ją w tym zakresie brakiem przedmiotowej regulacji w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz brakiem odesłania do odpowiedniego stosowania art. 64 § 2 K.p.a w dziale VIII K.p.a. Jak wskazuje wnoszący petycję, obecnie występuje ryzyko pozostawienia skargi bez rozpoznania bez wcześniejszego wezwania do jej uzupełnienia lub wyjaśnienia w zakresie pisma złożonego w interesie osoby trzeciej bez jej zgody i załączenia stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu.
Drugi z zawartych w petycji wniosków dotyczy uregulowania ogólnych przepisów K.p.a odnoszących się do obliczania terminów oraz doręczeń w dziale VIII. Zdaniem podmiotu wnoszącego petycję proponowane regulacje miałyby zastosowanie również w przypadku wezwań do uzupełnienia lub wyjaśnienia skargi lub wniosku w sytuacji ich złożenia w interesie osoby trzeciej bez jej zgody.
Komisja po przedstawieniu petycji podjęła decyzję o nieuwzględnieniu żądania będącego przedmiotem petycji.

Komisja uchwaliła:
– dezyderat skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia przepisów uniemożliwiających zwrot budynków z lokatorami w ramach reprywatyzacji (będący wynikiem petycji BKSP-145-334/18);
– dezyderat skierowany do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego (będący wynikiem petycji BKSP-145-335/18);
– dezyderat skierowany do Ministra Finansów w sprawie opodatkowania osób fizycznych osiągających przychody ze źródeł położonych poza granicami Polski (będący wynikiem petycji BKSP-145-351/18);
– dezyderat skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (będący wynikiem petycji BKSP-145-353/18);
– dezyderat skierowany do Ministra Finansów w sprawie przywrócenia obowiązku posiadania certyfikatu księgowego przez osoby trudniące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych (będący wynikiem petycji BKSP-145-360/18).