Komisja do Spraw Unii Europejskiej

02
styczeń
2019

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

13 września 2018

 

Komisja do Spraw Unii Europejskiej /SUE/ w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej przyjęła do wiadomości Informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych (18 września 2018 r.) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach.

Komisja w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu rozpatrzyła:
– Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (COM(2018) 460 wersja ostateczna);
– Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie (COM(2018) 435 wersja ostateczna) i odnoszące się do nich projekty stanowisk RP.
Komisja podzieliła stanowiska rządu do dokumentów.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Konrad Szymański oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Sebastian Skuza.