Komisja Finansów Publicznych

02
styczeń
2019

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

13 września 2018

Komisja Finansów Publicznych /FPB/ pozytywnie zaopiniowała wniosek Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej (poz. 78) w ustawie budżetowej na rok 2018.
Zmiana wynika z potrzeby zapewnienia środków na bieżącą działalność Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska związaną z koniecznością konsolidacji systemów informatycznych oraz z potrzeby zintensyfikowania działalności kontrolnej GIOŚ.

Komisja rozpatrzyła i przyjęła projekt harmonogramu prac komisji sejmowych nad projektem ustawy budżetowej na rok 2019.
Projekt harmonogramu przewiduje, że rozpatrzenie tak zwanych własnych części budżetowych Komisji Finansów Publicznych odbędzie się między 8 a 31 października 2018 r., rozpatrzenie przez Komisję Finansów Publicznych opinii poszczególnych komisji branżowych nastąpi między 5 a 23 listopada 2018 r., natomiast przyjęcie sprawozdania Komisji o projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. nastąpi nie później niż 28 listopada 2018 r.

Komisja rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2809).
Projekt ma na celu:
– ograniczenie kosztów związanych z poborem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) poprzez zmniejszenie: a) kosztów związanych z zaopatrzeniem urzędów skarbowych w papierowe wersje druków zeznań, b) kosztów związanych z obsługą deklaracji składanych papierowo;
– wsparcie podatników podatku dochodowego od osób fizycznych w składaniu zeznań podatkowych;
– realizację postulatu sporządzenia zeznań podatkowych PIT przez administrację w oparciu o dane będące w posiadaniu organów Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Komisja przyjęła poprawki dotyczące m.in.:
– obowiązku przekazywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych danych dotyczących uprawnionych do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń wypłacanych przez Zakład na mocy odrębnych przepisów;
– terminu przekazywania danych podatkowych dotyczących płatników opłacających składki samodzielnie za siebie.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Andrzej Szlachta (PiS).