Marszałek Sikorski o wkładzie Polski w globalną debatę o przyszłości Internetu

09
czerwiec
2015

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Zrównoważony rozwój globalnej sieci zgodnie z interesem wspólnotowym ludzkości, zapewnienie przestrzegania praw człowieka oraz wykorzystanie globalnej sieci do kształtowania polityki zagranicznej w oparciu o normy etyczne i moralne to główne postulaty Polski w międzynarodowej debacie o przyszłości zarządzania Internetem, które przedstawił dziś w Sejmie marszałek Radosław Sikorski. W specjalnej, wielostronnej dyskusji w gmachu przy Wiejskiej biorą udział m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych i rządu, naukowcy, eksperci, przedsiębiorcy oraz politycy. Debata pod hasłem „Internet jako globalne dobro wspólne?” została zorganizowana przez Komisję Administracji i Cyfryzacji.

– (…) Naszym postulatem w globalnej debacie, powinien być zrównoważony rozwój Internetu, w którym interesy komercyjne nie zagrażają, ale wspomagają dalszy rozwój społeczeństwa informacyjnego i w którym każdy człowiek będzie cieszył się gwarancją rozwoju, a interes wspólnotowy całej ludzkości znajdzie w nim sposób urzeczywistnienia – podkreślił marszałek Sejmu. Zaznaczył również, że miarą postępu cywilizacyjnego jest nie tylko rozwój ekonomiczny, ale i wzrost poziomu realizacji praw podstawowych każdego człowieka. – Internet, jak żadne inne zjawisko historyczne do tej pory, pozwala każdemu człowiekowi korzystać z określonych praw, a w szczególności z wolności słowa i wolności informacji – tłumaczył. Jak dodał, dzięki Internetowi społeczność międzynarodowa może też na bieżąco monitorować przestrzeganie tych praw.
W swoim wystąpieniu Radosław Sikorski sformułował także tezę, że na przyszłą geopolityczną pozycję państw zarówno w Internecie, jak i w tradycyjnie rozumianej rzeczywistości, znaczący wpływ będzie miało, to „na ile już dzisiaj zaczną one programować swoją politykę zagraniczną w perspektywie sieciowego środowiska międzynarodowego i współtworzyć jego struktury polityczne, społeczne i gospodarcze oraz normy etyczne i prawne”.
Marszałek Sejmu mówił również o toczących się obecnie sporach i próbach podsumowania wdrażania postanowień podjętych 10 lat temu na Światowym Szczycie Społeczeństwa Informacyjnego w Tunisie z myślą o rozwoju cywilizacji w oparciu o Internet. – Fundamentalnym dla przyszłości Internetu jest spór o rolę państwa, na poziomach krajowym i globalnym. Spór ten dotyczy szeroko pojętego, interdyscyplinarnego, zarządzania wszystkimi warstwami globalnej sieci – ocenił.
Według Radosława Sikorskiego, na dotychczasowy liberalny model zarządzania wielostronnego, któremu zawdzięczamy sukces innowacyjnego i dynamicznego rozwoju Internetu, silną presję wywierają zwolennicy modelu międzyrządowego. W takim modelu interesariusze spoza struktur państwowych mieliby tylko rolę konsultacyjną. – Spór ten zasadniczo pokrywa się z politycznym i gospodarczym podziałem świata na regiony demokratyczne i autorytarne oraz w pewnym stopniu z podziałem na kraje rozwinięte i rozwijające się – zauważył marszałek Sejmu.
Kulminacyjnym momentem światowych dyskusji dotyczących kształtu globalnej sieci, jak przypomniał Radosław Sikorski, będzie jutrzejsza debata na forum ONZ, która ma się zakończyć spotkaniem wysokiego szczebla w Zgromadzeniu Ogólnym w grudniu br. – (…) Nic o nas bez nas. Wyraźny, kompetentny, Polski głos jest na tych globalnych forach potrzebny. Nie powinniśmy dopuścić, aby zasady funkcjonowania środowiska globalnej cyberprzestrzeni – które równocześnie jest dla nas codziennym, lokalnym środowiskiem pracy, rozrywki, relacji międzyludzkich – były definiowane bez uwzględniania naszych wartości etycznych i politycznych, a także naszych interesów gospodarczych – tłumaczył marszałek Sejmu. Podkreślił jednocześnie istotne znaczenie dotychczasowego polskiego udziału w globalnej debacie o Internecie, m.in. zaangażowanie rządu w dyskusję na forum UE w Brukseli oraz na forum Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej w Genewie.
Wśród propozycji marszałka Sejmu dotyczących możliwości wzmocnienia polskiego głosu w ogólnoświatowej debacie o przyszłości Internetu znalazł się m.in. postulat powołania polskiego Forum Zarządzania Internetem na zasadach określonych dla tej instytucji globalnie. – W takiej lokalnej formule wielostronnego, interdyscyplinarnego, konsultacyjnego spotkania warto przygotowywać się do globalnego spotkania tego forum w listopadzie br. – przekonywał Radosław Sikorski. Podkreślał również znaczenie naszego udziału w opiniowaniu kolejnych wersji dokumentu, który ma być wtedy przyjęty. Zwrócił też uwagę na potrzebę pogłębionej refleksji na temat stosowania i rozwoju prawa międzynarodowego dla cyberprzestrzeni oraz zaangażowania w eksperckie prace na świecie na ten temat. – Warto zabiegać o przyjęcie polskich specjalistów do grupy ekspertów ds. bezpieczeństwa cybernetycznego, która działa w ramach Narodów Zjednoczonych – zaznaczył marszałek.
Marszałek Sejmu podzielił się tez swoimi refleksjami odnośnie tworzenia i wykonywania prawa w kontekście koncepcji dobra wspólnego – Internetu. – Próbując zmierzyć się, z poziomu ustawodawcy, z istotą tego wyjątkowego tworu ludzkości, jakim jest Internet nie można pozwolić sobie na abstrahowanie od generalnych wartości. Mogę wyobrazić sobie, że poszczególni udziałowcy mogą być usprawiedliwieni w pojmowaniu Internetu na swego rodzaju egoistyczny sposób (…). Tym bardziej obliguje to ustawodawcę do sformułowania refleksji wokół tych wartości, które poza ten swoisty egoizm wykraczają i ujmują możliwe najszersze spektrum interesów wszystkich uczestników tego wyjątkowego dzieła – powiedział Radosław Sikorski.
Formuła wielostronnej dyskusji odbywającej się dziś w gmachu przy Wiejskiej, jak tłumaczył marszałek Sejmu, wynika z konstytucyjnej zasad dialogu społecznego i łączy się z koncepcją dobra wspólnego silnie zakorzenionego w polskim porządku prawnym. Dzięki temu możliwy jest dialog różnych grup zainteresowanych przyszłym kształtem i rozwojem globalnej sieci.
Dzisiejsza debata w Sejmie wpisuje się w ogólnoświatowy przegląd stanu wdrażania postanowień przyjętych na Światowym Szczycie Społeczeństwa Informacyjnego (World Summit on Information Society, WSIS) w Tunisie w 2005 r. Konferencja z udziałem ekspertów ze środowisk pozarządowych, naukowych, administracji publicznej oraz przedsiębiorców z sektora teleinformatycznego jest okazją do dyskusji na temat przyszłości funkcjonowania Internetu oraz zarządzania światową siecią. Wnioski z debaty będą wykorzystane m.in. do sformułowania stanowiska Polski, które zostanie przedstawione na forum globalnym ONZ w grudniu tego roku.