MF o budżecie na 2018 rok

25
sierpień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

 Rada Ministrów przyjęła wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2018, przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów. Projekt spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB – poinformował resort w komunikacie.

„W projekcie budżetu przewidziany jest znaczny wzrost finansowania celów społecznych, takich jak program Rodzina 500+, na który przeznaczone zostanie blisko 25 mld zł. Wydatki na emerytury i renty zwiększą się o około 19 mld zł, z czego ponad 9 mld zł wynika z obniżenia wieku emerytalnego. Bardzo wysoki jest też wzrost wydatków na zdrowie o niemal 6 mld zł oraz na obronność o 4 mld zł” – napisało ministerstwo w komunikacie.

 – Tak istotny wzrost finansowania celów społecznych i związanych z bezpieczeństwem może być bezpiecznie realizowany dzięki skutecznej odbudowie różnych dochodów budżetowych i uszczelnieniu systemu podatkowego. Kluczowe są tu rozbudowa zdolności analitycznych aparatu skarbowego, poprawa efektywności działania służb celno-skarbowych oraz stopniowa eliminacja luk prawnych. Przyjęty projekt budżetu na 2018 rok zakłada bezpieczny poziom deficytu, poniżej progów unijnych, spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej, oraz przyczyni się do umocnienia wysokiej jakości wzrostu gospodarczego – powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

„Głównym celem prowadzonej polityki budżetowej pozostaje wspieranie solidarnościowej polityki społecznej i wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności finansów publicznych” – podkreślił resort.

Projekt budżetu na przyszły rok przewiduje wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8 proc.), średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3 proc.), wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (6,3 proc.) a wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,9 proc.).

W kwestii dochodów projekt budżetu państwa na 2018 rok przewiduje: dochody budżetu państwa: 355,7 mld zł, wydatki budżetu państwa: 397,2 mld zł, deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 41,5 mld zł a deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 2,7 proc. PKB

Po stronie wydatkowej budżetu państwa zabezpieczono środki zarówno na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, jak również na realizację nowych zadań. Zapewniono m.in. kontynuację finansowania programu „Rodzina 500 plus” i rewaloryzacji emerytur i rent z 2017 roku.