Nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

23
czerwiec
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Zmiany wyposażają Generalnego Konserwatora Zabytków w silniejsze środki oddziaływania na organy terenowe – wojewódzkich konserwatorów zabytków, przy utrzymaniu dotychczasowego modelu zwierzchnictwa wojewody nad wojewódzkimi konserwatorami zabytków.

Rozwiązanie służy poprawie efektywności działania wojewódzkich służb konserwatorskich. Nowelizacja powołuje Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, który jest państwowym funduszem celowym. Środki NFOZ są przeznaczane na dofinansowanie: nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich lub restauratorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa, nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Teraz ustawa trafi do Senatu.