Nowelizacja ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

10
lipiec
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podstawowe cele nowelizacji to zwiększenie efektywności wydatkowania funduszy z Unii Europejskiej na lata 2014-2020, a także uproszczenie i usprawnienie procedur w ubieganiu się o środki unijne.

Zaproponowane rozwiązania są wynikiem postulatów zgłaszanych przez instytucje i podmioty zaangażowane w wydatkowanie środków europejskich oraz efektem doświadczeń związanych z wdrażaniem programów operacyjnych polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. Projekt ustawy stanowi element tzw. „Konstytucji Biznesu” Dwa pakiety: „Konstytucja Biznesu” i „100 zmian dla firm” mają sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości i innowacyjności. Projektowana nowelizacja przyczyni się do zmniejszenia obciążeń biurokratycznych potencjalnych beneficjentów i usprawni realizację projektów, co powinno przełożyć się na większe ich zainteresowanie wnioskowaniem o pieniądze unijne i wyższą jakość zgłaszanych projektów. Ustawą Zajma się teraz senatorowie.