Powołanie Rady Programowej

05
kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zapisano konieczność ścisłej współpracy edukacji z gospodarką. Pomóc ma w tym System Rad ds. Kompetencji, którego zadaniem są działania na rzecz dopasowania umiejętności pracowników do potrzeb przedsiębiorców. Jednym z elementów Systemu jest Rada Programowa, do której nominacje wręczyła Jadwiga Emilewicz, szefowa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Podczas wręczania nominacji do Rady Programowej obecne były: minister edukacji narodowej Anna Zalewska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz Patrycja Klarecka, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wymienione resorty, a także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz PARP ściśle współpracują przy tworzeniu rozwiązań dla poprawy jakości kapitału ludzkiego.

W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju budowanie nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki jest jednym ze strategicznych wyzwań. Przewiduje ona, zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców, konieczność skonstruowania nowego modelu współpracy szkolnictwa z gospodarką: m.in. przez włączenie do systemu kształcenia praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach czy aktywny udział przemysłu w przygotowaniu programów nauczania. Ważną rolę w konstruowaniu modelu współpracy szkolnictwa z przedsiębiorcami  ma odgrywać system rad ds. kompetencji. Składa się on z trzech elementów: Sektorowych Rad ds. Kompetencji, Rady Programowej i Bilansu Kapitału Ludzkiego – badania dopasowania kompetencyjnego podaży i popytu na rynku pracy.

 – System Rad ds. Kompetencji będzie odgrywał kluczową rolę w realizacji głównych zadań Strategii, którymi są uelastycznienie i dopasowanie szkolnictwa zawodowego oraz wyższego do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Za koordynację działań Sektorowych Rad ds. Kompetencji odpowiedzialni będą członkowie Rady Programowej, których dzisiaj powołaliśmy. Ich zadaniem będzie ocena jakości wypracowanych ustaleń oraz doprowadzanie do ich wdrożenia – tłumaczyła Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

W skład 19-osobowej Rady weszli przedstawiciele kluczowych ministerstw (Przedsiębiorczości i Technologii, Edukacji Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), organizacji społecznych i gospodarczych, organizacji przedsiębiorców oraz organizacji zrzeszających instytucje edukacyjne.

 – Pozyskanie, ale również zatrzymanie wykwalifikowanych specjalistów staje się dużym wyzwaniem dla wielu pracodawców. Tymczasem, niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy to jedne z najczęściej przytaczanych powodów bezrobocia, szczególnie wśród młodych ludzi – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dodała, że jej resort prowadzi monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz przygotowuje krótkoterminowe prognozy w ramach badania Barometr zawodów. – W prognozie na 2018 r. znalazło się 27 zawodów uznanych przez ekspertów za deficytowe – największych problemów ze znalezieniem odpowiednich osób do pracy można spodziewać się w branżach związanych z budownictwem i przemysłem (cieśle, stolarze budowlani, murarze i tynkarze, spawacze), ale również w gastronomii (kucharze, cukiernicy) i branży medycznej (pielęgniarki i położne, opiekunowie osoby starszej i niepełnosprawnej), w transporcie oraz usługach – poinformowała Rafalska.

– Cieszę się z powołania Rady Programowej do spraw Kompetencji. Jej powstanie w znacznej mierze przyczyni się do efektywniejszej koordynacji działań w całym obszarze uczenia się przez całe życie. Ważne jest tu również podniesie świadomość znaczenia umiejętności kadr dla rozwoju gospodarczego kraju, co pozwoli na całościowe spojrzenie na potrzeby w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego we wszystkich sektorach. Dodatkowo Rada Programowa będzie mogła odegrać ważną rolę w tworzeniu Zintegrowanej Strategii Umiejętności – stwierdziła minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

Koordynacją prac rad sektorowych oraz wskazywaniem kierunków zmian w przepisach prawa i politykach publicznych w obszarze umiejętności obecnych i przyszłych pracowników zajmie się Rada Programowa ds. Kompetencji. Rada wyznaczy także strategiczne cele w zakresie dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki, będzie rekomendować rozwiązania korzystne dla rozwoju systemu edukacyjnego i zniwelowania luk kompetencyjnych na rynku pracy.