70. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 23 i 24 października 2018 r.

10.00 23.10.2018
0 Comments

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VIII kadencja

Porządek dzienny

 1. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 23 i 24 października 2018 r.

(po zmianach)

w dniu 23 października 2018 r.

 1.   Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2860 i 2918) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Ewa Szymańska.
 2. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2854 i 2896) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Andrzej Kosztowniak.
 3. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (druki nr 2848 i 2895) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Anita Czerwińska.
 4. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (druki nr 2859 i 2898) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Bogdan Rzońca.
 5.   Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druki nr 2847 i 2881) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Wiesław Janczyk.

 1.   Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (druki nr 2888 i 2923) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Jarosław Gonciarz.
 2. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druki nr 2909 i 2927) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Jacek Bogucki.

 1. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2919 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół *
  – sprawozdawca poseł

 1. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 10. rocznicy agresji Federacji Rosyjskiej na Gruzję (druki nr 2916 i 2925) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Joanna Lichocka.

 1.   Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2877) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Finansów.
 2.   Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2904) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Finansów.
 3. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 2915) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Finansów.
 4. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 2901) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Finansów.
 5. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2905) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Finansów.
 6. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2903) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Zdrowia.
 7. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 2914) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 8. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości (druk nr 2931) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia poseł Elżbieta Kruk.
 9. Powołanie Rzecznika Praw Dziecka (druki nr 2899 i )*.

w dniu 24 października 2018 r.

 1. Pytania w sprawach bieżących.
 2. Informacja bieżąca.

* – porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych przedłożeń

Legenda:

  – ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej