Posted by nawiejskiej with No Comments

Nowe przepisy wprowadzają instrumenty prawne, które umożliwią usunięcie z przestrzeni publicznej pomników i nazw promujących komunizm lub inny system totalitarny. Przewidują także wprowadzenie zakazu wznoszenia takich obiektów i nadawania tego typu nazw. Zabezpieczeniem dla rozwiązań przewidzianych nowelizacją jest przyznanie wojewodom kompetencji w zakresie usuwania pomników propagujących ustrój totalitarny. Warunkiem wydania takiej decyzji będzie pozytywna opinia […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody wprowadza przepisy, które będą dawały możliwość weryfikacji, czy wycinka drzew oraz krzewów była przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Zgodnie z nowelizacją wycinka ma podlegać zgłoszeniu, a sama nieruchomość nie będzie mogła być wykorzystana na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej przez okres pięciu lat od dokonania zgłoszenia. Ustawa trafi teraz […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Nowe przepisy przewidują nabór do służby publicznej w sądownictwie na podstawie zobiektywizowanego kryterium jakim jest egzamin. Przywracają Krajowej Szkole pełnię kompetencji do organizowania przebiegu aplikacji, w tym także organizowania odbywanych w ramach niej praktyk. Aplikacja sędziowska odbywana w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury będzie podstawową drogą dojścia do zawodu sędziego. Absolwenci z najlepszymi ocenami będą […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Jest to główny cel uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wykonują wyrok Trybunału Konstytucyjnego K39/13 z 3 […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Sejm podjął decyzję w sprawie zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – tzw. sieci szpitali. Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Sejm znowelizował ustawę Kodeks karny. Uchwalona zmiana ma na celu zwiększenie efektywności egzekwowania świadczeń alimentacyjnych oraz wyeliminowanie zjawiska celowego uchylania się od realizacji tych obowiązków. Osobom, które uchylają się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego w takim rozmiarze, że zaległości stanowią równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych albo opóźnienia z tytułu innych świadczeń wynoszą co najmniej trzy […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Nowelizacja uchwalona na podstawie prezydenckiego projektu zaostrza kary za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, rodzinie i opiece. Ustawa uzupełnia katalog okoliczności, które sąd uwzględnia wymierzając karę. Motywacja i sposób zachowania się sprawcy będzie uwzględniana zwłaszcza w razie popełnienia przestępstwa na szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia. Zaostrzona będzie m.in. odpowiedzialność […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Wprowadza ona ułatwienia dla pracowników, emerytów i rencistów w rozliczeniach PIT. Zmiany obejmą już rozliczenia za 2016 r. Posłowie zdecydowali, że podatnicy uzyskujący dochody wyłącznie od płatników, będą mogli złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o sporządzenie przez urząd rocznego zeznania podatkowego, w tym odliczenie od dochodu lub podatku wydatków z tytułu ulgi na dzieci […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Nowelizacja przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych upraszcza procedury powoływania członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej. Dotychczas powoływanie jej członków odbywało się na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. Nowelizacja reguluje tę czynność na poziomie ustawowym. Ustawa określa też sposób rozstrzygania odwołań od decyzji dotyczących przejmowania mienia prywatnego i państwowego przez podmioty komunalne […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

Nowelizacja dostosowuje przepisy regulujące nadzór nad spółdzielczych kasami oszczędnościowo-kredytowymi do potrzeb małych kas, prowadzących działalność o ograniczonym zasięgu i słabszej pozycji na rynku. W obowiązujących przepisach były dotąd przewidziane wyłącznie środki nadzoru adekwatne do funkcjonowania kas o dużych rozmiarach. Na konieczność zróżnicowania zasad z uwagi na wielkość kas i zasięg ich działalności kredytowo-depozytowej zwrócił uwagę […]

Read Full Story