Drugi dzień posiedzenia Sejmu

07
grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu 500 plus w latach 2016-2017, nowelizacja ustawy o  przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów oraz ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, to główne punkty drugiego dnia obrad Izby.

Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w latach 2016-2017 przedstawił posłom Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, który zwrócił uwagę na wyraźny wzrost wskaźnika dzietności. Według danych ministerstwa w 2017 roku po raz pierwszy przekroczona została granica ponad 400 tys. urodzeń co jest dobrą prognozą jeśli chodzi o kwestie związane z demografią. Stanowisko Komisji Polityki Społecznej i Rodziny ws. realizacji programu zaprezentowała poseł Urszula Rusecka. Jak podkreślała Rodzina 500+ to historyczny, przełomowy i powszechny system wsparcia polskich rodzin. – Realizuje trzy podstawowe cele: pronatalistyczny zmierzający do zwiększenia liczby urodzin, inwestycja w kapitał ludzki, redukcja ubóstwa wśród dzieci. Liczba dzieci uprawnionych do świadczenia od 4.2016 do 9.2017 wyniosła 3 mln 919 tys. – wskazała poseł Rusecka. Po wysłuchaniu oświadczeń klubów i dyskusji posłowie zadecydowali o przyjęciu sprawozdania.

Do Senatu trafi nowelizacja ustawy o  przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Zmiana wesprze obywateli w uzyskaniu prawa własności nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (domki jednorodzinne, mieszkania w budynkach wielolokalowych, w których co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne).

Uchwalona nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018. wiąże się z powiększeniem środków Narodowego Funduszu Zdrowia, Funduszu Reprywatyzacji, Funduszu Dróg Samorządowych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz PKP PLK. Ustawą zajmą się teraz senatorowie.

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw umożliwi termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych zamieszkiwanych przez osoby dotknięte problemem ubóstwa energetycznego i wymianę lub likwidację niespełniających standardów emisyjnych urządzeń grzewczych w postaci kotłów na paliwo stałe. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta.

W I czytaniu Sejm zajął się prezydenckim projektem ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Jego celem jest rozwój i integracja systemu usług społecznych na poziomie lokalnym. Dzięki działalności centrów, usługi społeczne staną się szerzej dostępne dla mieszkańców, a samorządy gminne będą w stanie trafniej i w sposób bardziej kompleksowy odpowiadać na rosnące i zmieniające się potrzeby osób, rodzin i społeczności lokalnych. Sejm skierował projekt do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Ponadto podczas głosowania Sejm, bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów, na wniosek Naczelnika Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie z 24 czerwca 2018 r., wyraził zgodę na zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania posła Stanisława Gawłowskiego.

Posłowie odrzucili również dwa projekty nowelizujące kodeks pracy. Pierwszy dotyczył praw pracowników odbywających dyżury domowe, drugi zakładał wprowadzenie o godzinę krótszego dnia pracy dla jednego z rodziców, którzy opiekują się dziećmi do 15. roku życia.