Komisja Gospodarki i Rozwoju

04
styczeń
2019

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

18 – 19 września 2018

 

 

Komisja Gospodarki i Rozwoju /GOR/ rozpatrzyła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r.
Sprawozdanie przedstawił p.o. prezes Urzędu Zamówień Publicznych – Hubert Nowak.
Z danych za 2017 r. wynika, że udzielono 139 133 zamówienia (w 2016 r. – 129 776). Wartość udzielonych zamówień publicznych wyniosła 163,2 mld zł (w 2016 r. – 107,4 mld zł), a najwięcej zamówień (86%) udzielono w trybie przetargu nieograniczonego. Roboty budowlane stanowiły 44% (w 2016 r. – 34%), dostawy 31% (w 2016 r. – 36%), a usługi – 25% (w 2016 r. – 30%) wartości udzielonych zamówień.
W Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 124 856 (w 2016 r. – 92 320) ogłoszeń o zamówieniach i konkursach oraz 113 333 (w 2016 r. – 88 587) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub wyniku konkursu. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej polscy zamawiający opublikowali 22 476 ogłoszeń o przetargach i konkursach (18 254 w 2016 r.). Opublikowano także 22 696 (w 2016 r. – 17 682) ogłoszeń o udzieleniu zamówienia oraz wynikach konkursu.
Z ogłoszeń opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wynika, że 97% (w 2016 r. – 95%) zamówień na polskim rynku udzielono przedsiębiorstwom krajowym, a 69 kontraktów (w 2016 r. – 68) na realizację zamówień publicznych za granicą przypadło polskim wykonawcom.
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził 291 kontroli postępowań o zamówienie publiczne (w 2016 r. – 264), w tym: 218 (w 2016 r. – 101) kontroli uprzednich obligatoryjnych (przed zawarciem umowy), 60 kontroli doraźnych (w 2016 r. – 140) oraz 13 kontroli doraźnych z zawiadomień o wszczęciu postępowania w trybie niekonkurencyjnym (w 2016 r. – 23). W 46% (w 2016 r. – 64%) kontroli uprzednich obligatoryjnych zamówień współfinansowanych ze środków UE nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy. W roku 2017 rozpatrzono także 514 wniosków o kontrolę (w 2016 r. – 573). Liczba wniesionych odwołań w roku 2016 wyniosła 2749 (w 2016 r. – 2496), a średni czas rozpatrywania odwołania wyniósł 15 dni.
W trakcie dyskusji poruszono m.in. kwestie: przyczyn zwiększenia liczby kontroli obligatoryjnych, wzrostu liczby postępowań o zamówienia finansowane ze środków unijnych, struktury składanych zamówień, kryteriów rozstrzygania postępowań i konieczności położenia nacisku na kryteria jakościowe, stosowania dobrych praktyk, przepisów w zakresie in-house oraz stanu prac nad kompleksową nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych.
Komisja przyjęła do wiadomości sprawozdanie.

Komisja rozpatrzyła informację Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o działaniach podjętych w celu wyjaśnienia sprawy sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack oraz o kompetencjach UOKiK w zakresie ochrony konsumentów w przypadku oferowania przez banki i inne podmioty ryzykownych instrumentów finansowych.
Informację przedstawiła wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Dorota Karczewska.
Działania podejmowane przez UOKiK koncentrują się na płaszczyźnie publicznoprawnej, w tym przede wszystkim Urząd prowadzi postępowania w sprawie nieprawidłowości w oferowaniu i sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack i związanych z tym naruszeń zbiorowych interesów konsumentów.
W pierwszym etapie działań w ramach ochrony konsumentów wszczęto postępowanie, którego celem było ustalenie ewentualnego naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w związku z oferowaniem i sprzedażą ww. obligacji oraz ustalenie podmiotów (banki, domy maklerskie, pośrednicy) najbardziej zaangażowanych w ich sprzedaż.
W drugim etapie UOKiK wszczął kolejne postępowania mające na celu zbadanie praktyki trzech podmiotów, które były najbardziej zaangażowane w proces oferowania i sprzedaży obligacji spółki GetBack. Wynikiem prowadzonych postępowań może być wszczęcie postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Prezes UOKiK pozostaje w stałym kontakcie z Komisją Nadzoru Finansowego, Rzecznikiem Finansowym, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, prokuraturą prowadzącą postępowanie przygotowawcze w tej sprawie, a także ze Stowarzyszeniem Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A., które reprezentuje interesy ok. 2 tys. osób poszkodowanych.
Równolegle do prowadzonych działań UOKiK przedstawił propozycje zmian legislacyjnych oraz organizacyjnych, które miałyby zwiększyć bezpieczeństwo konsumentów inwestujących w tego rodzaju produkty finansowe.
W trakcie dyskusji wskazywano na skalę nieprawidłowości oraz szkód wyrządzonych konsumentom przy sprzedaży obligacji korporacyjnych spółki GetBack, konieczność wypracowania instrumentów mających w przyszłości zapobiec tego typu nieprawidłowościom oraz na konieczność współdziałania i podjęcia szybkich oraz zdecydowanych działań, których celem ma być zabezpieczenie interesów poszkodowanych, w tym zapobieżenie ewentualnemu wyprowadzeniu majątku spółki.
Komisja Gospodarki i Rozwoju w przypadku niepowołania przez Komisję Finansów Publicznych podkomisji do zbadania sprawy GetBack będzie monitorowała stan wyjaśniania tej sprawy.
W posiedzeniu uczestniczył prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A. – Artiom Bujan.