Drugi dzień posiedzenia Sejmu

14
grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Do najważniejszych projektów, nad którymi pracowali posłowie należały ustawy: wprowadzające podwyżkę rent i emerytur, umożliwiające wcześniejszą spłatę długu przez samorządy oraz dostosowujące uprawnienia funkcjonariuszy w zakresie kontroli osobistej i przeszukań do standardów konstytucyjnych. Ponadto posłowie wysłuchali sprawozdania z realizacji programu Maluch Plus.

Od marca 2019 r. emerytury i renty zostaną objęte waloryzacją kwotowo-procentową, a najniższe gwarantowane świadczenia zostaną podniesione. W rezultacie wszystkie emerytury i renty wzrosną nie mniej niż o 70 zł – to najważniejsze założenia przygotowanego przez rząd projektu nowelizacji ustawy. Wnioskodawcy projektu szacują, że w 2019 r. wskaźnik waloryzacji wyniesie 103,26 proc. Oznacza to, że najniższe świadczenia zostaną w przyszłym roku podwyższone o 6,8 proc. – dwa razy więcej niż gdyby zastosowano ustawowy prognozowany wskaźnik waloryzacji. W efekcie z jednej strony zostanie wdrożona zasada szczególnej ochrony uboższych emerytów i rencistów, z drugiej będzie  zapewniona pełna ochrona realnej wartości wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych. Po debacie w II czytaniu projekt trafił do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych ma na celu wzmocnienie mechanizmów prawnych służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego samorządów poprzez zracjonalizowanie możliwości zadłużania, a także uelastycznienia ich gospodarki finansowej. Zaproponowane rozwiązania umożliwią m.in. wcześniejszą spłatę długu w sytuacji posiadania własnych środków finansowych oraz spłatę istniejącego zadłużenia nowym długiem o niższych kosztach obsługi. Posłowie skierowali projekt Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych trafił komisyjny projekt nowelizacji ustawy o Policji, który dostosowuje przepisy prawa w zakresie granic przeszukania oraz uprawnień funkcjonariuszy do dokonywania kontroli osobistej do rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2017 r. (sygn. akt K 17/14). W projekcie doprecyzowano, że granice przeszukania, wyznacza cel, którym jest znalezienie rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym. Ponadto podkreślono potrzebę podejmowania działań przez funkcjonariuszy publicznych z zachowaniem należytej staranności, ukierunkowanej na poszanowanie prywatności i godności osoby przeszukiwanej.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed przedstawił Izbie sprowadzanie z realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2015-2017. Według sprawozdania obserwuje się dynamiczny wzrost – o 43 proc. liczby instytucji opieki na małymi dziećmi oraz liczby miejsc w tych instytucjach. Pod koniec 2017 r. funkcjonowało 4271 instytucji, a w 2015 było to niespełna 3 tys. W dyskusji zgłoszono wnioski o odrzucenie sprawozdań. Do głosowania nad wnioskami Izba przystąpi w bloku glosowań.