Finał procesu legislacyjnego. Kolejne ustawy podpisane przez prezydenta

30
listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Andrzej Duda podpisał w listopadzie kolejne ustawy uchwalone przez Sejm. Podczas październikowych posiedzeń Izby posłowie zdecydowali m.in. o utworzeniu Funduszu Dróg Samorządowych, powołaniu do życia pracowniczych planów kapitałowych oraz zwiększeniu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

Utworzenie FDS przyczyni się do poprawy stanu dróg lokalnych. Dzięki temu wzrośnie poziom bezpieczeństwa, a także poprawi się atrakcyjność inwestycyjna i turystyczna wielu gmin i powiatów. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dofinansowanie do budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych. Fundusz będzie pozyskiwać środki m.in. z wpłat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, MON oraz dotacji celowych z budżetu państwa. Ustawę o Funduszu Dróg Samorządowych Sejm uchwalił 23 października.

Pracujący Polacy będą mieć wyższe emerytury dzięki Pracowniczym Planom Kapitałowym. Każdy zatrudniony będzie mógł odkładać dodatkowe składki, które po ukończeniu 60. roku życia podniosą wysokość jego świadczenia emerytalnego. Wpłaty na konta uczestników PPK pochodzić będą nie tylko od nich samych, ale też od pracodawców oraz z budżetu państwa. Ustawa stwierdza jednoznacznie, że gromadzone środki pozostaną prywatną własnością uczestnika PPK. Posłowie przyjęli ustawę o pracowniczych planach kapitałowych 4 października.

Wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych będzie celem Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Pozyskiwać on będzie środki m.in. z obowiązkowych składek odprowadzanych przez pracodawców, a także dzięki daninie solidarnościowej pobieranej od osób o najwyższych dochodach. O otworzeniu Funduszu Izba zdecydowała 23 października.

Sejm ułatwił też życie podatnikom płacącym PIT. Dzięki podpisanej przez prezydenta nowelizacji ustawy o tym podatku, deklarację podatkową dla każdego podatnika wypełni Krajowa Administracja Skarbowa. Podatnik będzie mógł zaakceptować propozycję KAS lub ją zmodyfikować. Jeśli nie podejmie żadnej decyzji – wypełnione przez administrację skarbową zeznanie zostanie uznane za złożone. Zniknie tym samym obowiązek samodzielnego składania deklaracji PIT, będą to robić jedynie zainteresowani. Ustawa została uchwalona przez Sejm 4 października. Z kolei 23 października Izba uchwaliła nowelizację ustaw m.in. o PIT i CIT. Zawiera ona pakiet zmian zwiększających czytelność i precyzję istniejących regulacji, ułatwiających realizację obowiązków podatkowych oraz dbających o sprawiedliwe traktowanie podatników.