Gowin zaprezentował projekt Konstytucji dla Nauki

20
Wrzesień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Nowe regulacje mają uwolnić potencjał i możliwości polskiej nauki, a także znacząco podnieść jakość kształcenia studentów i doktorantów. Został opracowany również szczegółowy harmonogram wdrażania poszczególnych rozwiązań od 1 października 2018 do 2026 roku.

Prawie trzy tysiące przedstawicieli środowiska akademickiego, gospodarki, biznesu oraz organizacji pozarządowych zgromadziło się w Krakowie na Narodowym Kongresie Nauki podczas, którego Jarosław Gowin zaprezentował Konstytucję dla Nauki, czyli projekt reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, który powstał z inicjatywy oraz we współpracy ze środowiskiem akademickim.

 – To reforma, którą po pierwsze: postulowało – po drugie: zaproponowało w swoich głównych założeniach – i po trzecie: uczciwie i rzetelnie przedyskutowało samo środowisko akademickie – powiedział wiceprezes rady ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. – Gdy obejmowałem urząd ministra nauki i szkolnictwa wyższego, od razu zwróciłem uwagę na postulat formułowany i przez Radę Główną, i przez KRASP i przez Komitet Polityki Naukowej, i przez Obywateli Nauki, i przez wielu wybitnych uczonych – dość zmian kosmetycznych, przyczynkarskich i pozornych. Nie ma sensu poprawiać istniejącego prawa o nauce i szkolnictwie wyższym. Trzeba to prawo napisać od nowa (…). Konieczna jest całościowa i głęboka reforma systemu – przypomniał Gowin.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego podkreślił, że nowa ustawa daje ośrodkom naukowym więcej niezależności – Konstytucja dla Nauki zdecydowanie zwiększa autonomię uczelni. Bo tylko prawdziwa autonomia pozwala uczelniom elastycznie reagować i kształtować swą misję, strukturę i działalność zgodnie z własnymi potrzebami, ambicjami i marzeniami. Pozwala także uszanować i wykorzystać fakt, jak bardzo świat akademicki jest wewnętrznie zróżnicowany i bogaty – powiedział.

„Konstytucja dla Nauki jest propozycją szerokich rozwiązań systemowych uwzględniających m.in. nowy model skutecznego zarządzania uczelniami, zmianę kształcenia doktorantów, nowe ścieżki kariery akademickiej, łączenie potencjału dyscyplin naukowych, a także zwiększenie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Reforma porządkuje i ujednolica prawo o systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Obecnie obowiązująca ustawa była nowelizowana kilkadziesiąt razy, a regulacje dotyczące systemu w wielu przypadkach były ze sobą niespójne. Konstytucja dla Nauki ogranicza regulacje o charakterze ustawowym do najważniejszych kwestii systemowych, dając tym samym większą autonomię uczelniom przy tworzeniu wewnętrznych regulacji” – poinformowało ministerstwo.