Komisja Gospodarki

30
maj
2014

Posted by nawiejskiej

Posted in Kuluary Sejmowe

0 Comments

28 maja 2014


Komisja Gospodarki /GOS/ rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o prawach konsumenta (druk nr 2397).
Senat zaproponował 4 poprawki. Komisja wnosi o przyjęcie 2 poprawek i odrzucenie 2 poprawek.
Poprawki, które Komisja proponuje przyjąć, miały na celu m.in. dostosowanie brzmienia przepisu do wymogów wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, określającej zakres obowiązku informacyjnego przedsiębiorcy.
Poprawki, które Komisja proponuje odrzucić, miały na celu zapewnienie prawidłowej redakcji przepisów ustawy.
Sprawozdawca – poseł Tadeusz Aziewicz (PO).
Komisja dysponowała opinią ministra właściwego do spraw członkostwa RP w UE stanowiącą, iż poprawki są zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Komisja rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postepowania cywilnego (druk nr 2396).
Senat zaproponował dwie poprawki. Komisja wnosi o ich przyjęcie.
Poprawki miały na celu m.in. usunięcie zbędnego powtórzenia.
Sprawozdawca – poseł Tadeusz Aziewicz (PO).
Komisja dysponowała opinią ministra właściwego do spraw członkostwa RP w UE stanowiącą, iż poprawki są zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Komisja rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 2398).
Senat zaproponował 8 poprawek. Komisja wnosi o przyjęcie 4 poprawek i odrzucenie 4 poprawek.
Poprawki, które Komisja proponuje przyjąć, miały na celu:
– ujednolicenie pojęć „doręczenie” oraz „otrzymanie”,
– usunięcie niepotrzebnych odesłań,
– dookreślenie, jakie inwestycje magazynujące gaz będą objęte procedowaną ustawą, tj. takie, które służą budowie magazynów gazowych o pojemności nie mniejszej niż 250 mln m 3.
Poprawki, które Komisja proponuje odrzucić, miały charakter redakcyjno-legislacyjny.
Sprawozdawca – poseł Mirosława Nykiel (PO).
Komisja dysponowała opinią ministra właściwego do spraw członkostwa RP w UE stanowiącą, iż poprawki są zgodne z prawem Unii Europejskiej.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Jerzy Kozdroń, sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa – Zdzisław Gawlik oraz prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Adam Jasser.