Komisje: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Kultury i Środków Przekazu

02
marzec
2015

Posted by nawiejskiej

Posted in Kuluary Sejmowe

0 Comments

18 luty 2015

Komisje: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ oraz Kultury i Środków Przekazu /KSP/ rozpatrzyły uchwałę Senatu w sprawie ustawy o rzeczach znalezionych (druk nr 3133).
Senat zaproponował 19 poprawek. Komisje wnoszą o przyjęcie 13 poprawek i odrzucenie 6 poprawek.
Poprawki, które Komisje proponują przyjąć, m.in.:
– usuwają z ustawy pojęcie „innych służb mundurowych” użyte w celu wyodrębnienia dokumentów i rzeczy, których cechy zewnętrzne lub umieszczone na nich znaki szczególne wskazują, że należą one do tych służb,
– wprowadzają obowiązek zamieszczania informacji o znalezieniu rzeczy w Biuletynie Informacji Publicznej w każdym przypadku, a nie tylko w sytuacji gdy wartość rzeczy znalezionej przekracza 5 000 zł,
– zmierzają do rezygnacji z wymogu przechowywania rzeczy znalezionych w zamkniętym pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu,
– zmierzają do tego, aby wojewódzki konserwator zabytków mógł dokonywać oględzin rzeczy, co do której istnieje przypuszczenie, że posiada wartość historyczną, naukową lub artystyczną, w miejscu jej znalezienia, w sytuacji gdy przekazanie tej rzeczy staroście jest niemożliwe albo połączone z niebezpieczeństwem pogorszenia się rzeczy, trudnościami lub znacznymi kosztami,
– zmierzają do uporządkowania przepisu w zakresie decyzji stanowiących podstawę wpisu w krajowym rejestrze utraconych dóbr kultury, przy czym przesądzają, że podstawą wpisu może być również decyzja nieostateczna, gdyż będzie ona podlegała natychmiastowemu wykonaniu,
– określają sposób przechowywania papierów wartościowych oraz innych dokumentów, których posiadanie legitymuje do świadczenia,
Poprawki, które Komisje proponują odrzucić, miały na celu m.in. stworzenie spójnej regulacji określającej sposób postępowania z rzeczami ulegającymi szybkiemu zepsuciu.
Sprawozdawca – poseł Halina Rozpondek (PO).
W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości -Jerzy Kozdroń.