Komunikat MSZ dot. wysłuchania stron w sprawie KE przeciwko Polsce

16
listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W dniu 16 listopada 2018 r. odbyło się wysłuchanie stron w sprawie C-619/18 R Komisja przeciwko Polsce, dotyczącej przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego – poinformował resort.

 

„19 października 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał wstępne postanowienie zabezpieczające. Postanowienie to ma charakter prowizoryczny i zostało wydane bez zapoznania się z obszernym stanowiskiem Polski, przekazanym Trybunałowi 18 października 2018 r.” – czytamy w komunikacie MSZ

„Na mocy tego postanowienia Polska została zobowiązana do: zawieszenia stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, dotyczących przejścia w stan spoczynku; przywrócenia sędziów do orzekania, na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie kwestionowanych przepisów; powstrzymania się od wszelkich działań zmierzających do powołania sędziów Sądu Najwyższego na stanowiskach, których dotyczą kwestionowane przepisy oraz wyznaczenia nowego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego” – poinformowało ministerstwo.

„Dnia 16 listopada 2018 r. podczas rozprawy Polska podtrzymała swoje dotychczasowe stanowisko przekazane wcześniej Trybunałowi Sprawiedliwości. Pełnomocnik RP podkreślił, że Komisja nie wykazała spełnienia żadnej z trzech przesłanek koniecznych do zastosowania środka zabezpieczającego, wynikających z dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Zdaniem Rzeczpospolitej Polskiej Komisja nie wykazała, że zastosowanie tak daleko idących środków jest na pierwszy rzut oka (prima facie) prawnie i faktycznie uzasadnione oraz że mają one pilny charakter w tym znaczeniu, iż ich zarządzenie i wykonanie przed rozstrzygnięciem w sprawie głównej jest konieczne w celu uniknięcia poważnej i nieodwracalnej szkody. Dodatkowo zdaniem Rzeczpospolitej Polskiej Komisja w niewłaściwy sposób wyważyła interesy stron, nie uwzględniając konieczności zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania Sądu Najwyższego, zagwarantowania niezawisłości jego Sędziów i pewności prawnej stron postępowań toczących się przed tym sądem. Podczas wystąpienia Pełnomocnik RP w szczególny sposób podkreślił brak spełnienia przesłanki pilności zastosowania środka zabezpieczającego. Środek taki powinien ze swej natury jedynie zabezpieczać możliwość wykonania przyszłego wyroku, nie zaś odwracać skutki wywołane przez sporne przepisy, których zgodność z prawem Unii nie została jeszcze rozstrzygnięta” – napisał resort w komunikacie.