Konferencja ministrów spraw wewnętrznych

30
listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W Bratysławie zorganizowane zostało spotkanie ministrów Forum Salzburg. W posiedzeniu poświęconym między innymi kwestiom migracyjnym uczestniczył Joachim Brudziński, szef MSWiA oraz Renata Szczęch, podsekretarz stanu w MSWiA.

Wśród tematów rozmów ministrów znalazło się rozporządzenie dotyczące Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Polska popiera rozszerzenie kompetencji agencji, jednak z pewnym zastrzeżeniem. – Pragniemy podtrzymać swój stanowczy sprzeciw wobec takich rozwiązań prawnych, które przyznawałyby Frontexowi uprawnienia do podejmowania przez niego działań na terytorium państwa członkowskiego, bez jego zgody – powiedział Joachim Brudziński. Ministrowie zgodzili się że, aby Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna działała skutecznie, niezbędna jest odpowiednia liczba wyszkolonej kadry. Jednak przed precyzyjnym określeniem, jaki ma być to stan, konieczne jest osiągnięcie porozumienia dotyczącego celu i okoliczności rozmieszczenia pracowników agencji. – W ocenie Polski wzmocnienie Agencji musi odbywać się zgodnie z zasadą proporcjonalności i poszanowania kompetencji państw członkowskich – mówił szef MSWiA. Dodał, że reforma Agencji nie może dokonywać się kosztem polskiej Straży Granicznej. – Polska nie zgadza się na ograniczenie suwerenności w związku z działalnością Agencji – podkreślił minister.

W kontekście problemów migracyjnych jednym z tematów dyskusji było rozporządzenie dotyczące Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu. – Kompetencje, które mają zostać nadane nowej Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu, nie mogą podważać kompetencji państw członkowskich ani nie mogą prowadzić do ich odbierania – zaznaczył Brudziński.

Podczas forum dyskutowano również o zwalczaniu przemytu. Doświadczenie pokazuje, że zorganizowane grupy przestępcze wykazują dużą mobilność i w większości przypadków działają na skalę międzynarodową, co powoduje, iż skuteczne ich zwalczanie jest niemożliwe przez pojedyncze państwa. – Transgraniczny charakter przestępczości zorganizowanej implikuje konieczność prowadzenia ścisłej współpracy pomiędzy służbami, instytucjami i ich zagranicznymi odpowiednikami w ramach Europy oraz przy wsparciu agencji międzynarodowych – stwierdziła wiceminister Renata Szczęch.

Forum Salzburg jest nieformalną inicjatywą międzynarodową w obszarze spraw wewnętrznych. Wśród priorytetowych dziedzin współpracy Forum znajdują się: współpraca policyjna, w zakresie kontroli granicznej, zwalczanie nielegalnej migracji, polityka azylowa oraz wymiana poglądów w kwestiach dotyczących UE. Państwami członkowskimi Forum Salzburg są: Austria, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Słowenia. Od 2007 roku powołana została również Grupa Przyjaciół Forum Salzburg, do której należą kraje Bałkanów Zachodnich oraz Mołdawia. Konferencje ministerialne Forum organizowane są co pół roku przez kolejne państwa członkowskie sprawujące półroczne prezydencje.