NIK skontroluje jak państwo wspiera rodziny

28
styczeń
2014

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Zarówno na szczeblu rządowym jak i samorządowym podejmowanych jest szereg działań mającym wspomóc rodziny, Izba sprawdzi jak te działania wyglądają pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym.

 – W 2014 r. NIK w szcze­gól­ny spo­sób przyj­rzy się dzia­ła­niom rzą­do­wym i sa­mo­rzą­do­wym wspie­ra­ją­cym pol­skie ro­dzi­ny – powiedział rzecz­nik NIK Paweł Bie­dziak. Podczas kontroli zostanie zbadane jakimi na­rzę­dzia­mi praw­ny­mi, or­ga­ni­za­cyj­ny­mi i fi­nan­so­wy­mi dys­po­nu­je pań­stwo, prowadząc po­li­ty­kę pro­ro­dzin­ną. NIK sprawdzi także  ja­kich na­rzę­dzi w tych trzech sferach bra­ku­je, żeby skuteczniej tę po­li­ty­kę re­ali­zo­wać. Ponadto przedmiotem kontroli będzie sprawdzenie czy te na­rzę­dzia są pra­wi­dło­wo wy­ko­rzy­sty­wa­ne. W ramach kontroli Izba sprawdzi także  jak wy­glą­da ko­or­dy­na­cja po­li­ty­ki pro­ro­dzin­nej i uży­wa­nych do jej re­ali­za­cji na­rzę­dzi praw­nych, or­ga­ni­za­cyj­nych oraz fi­nan­so­wych. Przy czym bardzo ważnym elementem kontroli bę­dzie spo­sób ko­or­dy­no­wa­nia tych dzia­łań w ra­mach ad­mi­ni­stra­cji rzą­do­wej. – NIK chce, aby kon­tro­la umoż­li­wi­ła udzie­le­nie od­po­wie­dzi na py­ta­nie, na ile obec­nie sto­so­wa­ne roz­wią­za­nia w spo­sób spój­ny wspie­ra­ją pro­ce­sy za­kła­da­nia i funk­cjo­no­wa­nia ro­dzin – zaznaczył Paweł Bie­dziak. Równocześnie przypomniał, że fundusze ze stro­ny pań­stwa przeznaczone na rzecz ro­dzin roz­pro­szo­ne są na osiem ministerstw i wy­no­szą ok. 50 mld zł w skali roku. Ponadto do­ty­czą one około 50 róż­nych spo­so­bów fi­nan­so­wa­nia.