O Europie suwerennych państw i kluczowej roli V4 w reformie Unii. Spotkanie marszałka Sejmu z prezydentem Czech

11
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Potrzeba reformy Unii Europejskiej oraz wzmocnienie współpracy parlamentów Grupy Wyszehradzkiej były głównymi tematami spotkania marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z prezydentem Czech Milošem Zemanem. Polska to drugi po Słowacji kraj, który odwiedził on z oficjalną wizytą od czasu reelekcji. W spotkaniu uczestniczyli też m.in. przewodniczący Polsko-Czeskiej Grupy Parlamentarnej Grzegorz Janik i szef Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska.

– Cieszę się, że z parlamentem Czech mamy wspólne zdanie w kwestii rozwoju Unii jako Europy ojczyzn, suwerennych państw, a nie zunifikowanych narodów – podkreślił marszałek Sejmu.

Tematem rozmowy były także coraz bardziej intensywne relacje Polski i Czech na poziomie parlamentów. Wśród przykładów marszałek Sejmu wymienił m.in. planowane wzajemne wizyty na najwyższym szczeblu parlamentarnym i prace grup bilateralnych. – Bardzo cieszę się, że możemy otwierać nową jakość naszej współpracy – powiedział Marek Kuchciński.

Marszałek Sejmu zwrócił również uwagę na podejmowane na szczeblu parlamentarnym działania na rzecz wzmacniania współdziałania w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, nie tylko w ramach Grupy Wyszehradzkiej. – Umocnienie V4 dało bardzo dobre rezultaty, więc musimy pogłębiać tę współpracę. Warto wspólnie z naszymi sąsiadami na północy i południu, w tym z Czechami, rozwijać działania, które by wprowadziły stabilizację w naszej części Europy i podniosły znaczenie wobec „starej Unii” – mówił Marek Kuchciński.

Politycy zgodnie ocenili, że UE nadmiernie rozszerza swoje kompetencje. Prezydent Zeman zwrócił uwagę na zasadę pomocniczości w kontekście sprawy Puszczy Białowieskiej, którą zamierza odwiedzić. – Unia Europejska nie powinna ingerować w to, w jaki sposób państwo gospodaruje swoimi zasobami naturalnymi – powiedział prezydent Czech. Jak dodał, z drugiej strony Unia ma wiele zadań, które powinna realizować, np. ochrona granic zewnętrznych. – Staramy się, by UE przeszła reformy. Wierzymy, ze Grupa Wyszehradzka odegra w tym zakresie zasadniczą rolę. Nie można tez wykluczyć, że z czasem dołączą do niej inne państwa – ocenił Miloš Zeman. – Powinniśmy wpierać ambitne inicjatywy wzmacniające współpracę polsko-czeską, np. w dziedzinie infrastruktury – podkreślił z kolei Marszałek Sejmu. Wspomniana została m.in. kwestia korytarza wodnego Dunaj-Odra, który jest przykładem projektów infrastrukturalnych na osi północ-południe. – To dotyczy też korytarzy energetycznych, transportowych i nie tylko. Przed nami dużo pracy – powiedział prezydent Czech.