Pierwszy dzień posiedzenia Sejmu

06
grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W pierwszym dniu obrad Izby, znalazły się między innymi kwestie związane z poprawą dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Posłowie przeprowadzili I czytanie projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Przyjęcie tych rozwiązań ma poprawić jakość powietrza i zapewnić bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii poprzez jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła użytkowego w elektrociepłowniach. Po głosowaniu Sejm skierował projekt do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

Sejm wysłuchał sprawozdania Komisji Zdrowia nt. noweli ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowe przepisy dadzą pacjentowi prawo zadeklarowania za życia sprzeciwu wobec możliwości udostępnienia dokumentacji medycznej. Do III czytania projektu Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Kolejnym projektem nad którym pochylił się Sejm w I czytaniu jest rządowa propozycja zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która ma wpłynąć na dynamiczny rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej i zapewnić stabilne, rodzinne środowisko wychowawcze dzieciom pozbawionym opieki rodziców. Projekt został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Sejm kontynuował prace nad  nowymi przepisami służącymi poprawie ściągalności alimentów wysłuchując sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Chodzi m.in. o rozwiązania, które umożliwią skuteczniejszą aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych. Projekt ponownie został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Ostatni rozpatrzony projekt to II czytanie nowelizacji niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Celem zmian ma być przede wszystkim doprecyzowanie zakresu dokumentów obsługiwanych w postaci elektronicznej. Ponieważ do projektu zgłoszono poprawki został on ponownie skierowany do Komisji Zdrowia.