Podsumowanie czwartego dnia obrad Sejmu

07
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Najważniejszym punktem dodatkowego dnia obrad był wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa. Ponadto posłowie przyjęli Konstytucję Biznesu i ustawę o ochronie zwierząt. Izba ustanowiła także 24 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

Sejm wybrał 15 sędziów na członków KRS. Dziewięć kandydatur wskazał klub PiS, sześć – klub Kukiz’15. Sędziowie wybrani na wspólną czteroletnią kadencję to: Dariusz Drajewicz, Jarosław Dudzicz, Grzegorz Furmankiewicz, Marek Jaskulski, Joanna Kołodziej-Michałowicz, Jędrzej Kondek, Teresa Kurcyusz-Furmanik, Ewa Łąpińska, Zbigniew Łupina, Leszek Mazur, Maciej Mitera, Maciej Nawacki, Dagmara Pawełczyk-Woicka, Rafał Puchalski i Paweł Styrna.

Posłowie przegłosowali również Konstytucję Biznesu. Ten pakiet ustaw ma uwolnić polską przedsiębiorczość i stanowić fundament dla wszystkich innych proprzedsiębiorczych aktywności rządu. Prawo przedsiębiorców wprowadza katalog zasad regulujących relacje biznesu z państwem. Będą to wytyczne dla administracji, jak ma postępować w sprawach przedsiębiorców, np.: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; domniemanie uczciwości przedsiębiorcy; zasada proporcjonalności. Kolejne rozwiązanie to pas startowy dla nowych firm, na który składają się dwa rozwiązania – tzw. działalność nierejestrowa i ulga na start. Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ma zapewnić lepszą ochronę interesów mikro-, małych i średnich firm, poprawę środowiska prawnego, w którym funkcjonują oraz zapewnienie bardziej partnerskich relacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy umożliwi udostępnianie w CEIDG rejestru pełnomocnictw i prokury, wprowadzi zasady automatycznego wznowienia wykonywania działalności po upływie okresu zawieszenia oraz ustanowi możliwość zawieszenia działalności na czas nieoznaczony. Konstytucja Biznesu trafi teraz na biurko prezydenta.

Posłowie rozpatrzyli też stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt oraz w kodeksie karnym zaostrzającej sankcję za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi z dwóch do trzech lat pozbawienia wolności, a w przypadku dokonania tego ze szczególnym okrucieństwem – z trzech do pięciu lat. Ustawa zobowiązuje sąd do orzekania nawiązki na rzecz organizacji zajmujących się ochroną zwierząt – w wysokości od 1 tys. do 100 tys. – za przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. Sąd będzie musiał również orzec zakaz wykonywania zawodów związanych z kontaktem ze zwierzętami, w przypadku szczególnie okrutnego znęcania się nad nimi. Ustawa trafi teraz do prezydenta.