Podsumowanie drugiego dnia obrad Sejmu

27
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Wczoraj posłowie pracowali m.in. nad projektem ustawy o poszerzeniu prawa do obrony koniecznej oraz projektami ustaw związanych ze zmianą budżetu na rok 2017. Informację bieżącą w sprawie stanu wdrożenia ustawy dotyczącej przywrócenia wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn przedstawiła minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

W I czytaniu Sejm zajął się rządowym projektem nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2017. Projekt ma na celu rewizję wydatków na rok 2017.

Kolejne prace w I czytaniu dotyczyły rządowego projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017. Projekt jest konieczny w celu umożliwienia sfinansowania realizacji polityki rządu oraz umożliwienie wydatkowania środków budżetu państwa na cele wskazane w zmienianej ustawie, takie jak: przekazanie Krajowej  Radzie Radiofonii  i Telewizji rekompensaty w wysokości 980 mln zł z tytułu utraconych w latach 2010–17 wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień czy uelastycznienie gospodarki finansowej Ministra Energii, w celu zapewnienia skutecznej realizacji  w  2017 r. zadań w sektorze górnictwa węgla kamiennego.

Także w I czytaniu posłowie rozpatrywali rządowy projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który ma przyczynić się do pełnej realizacji prawa do obrony koniecznej. Gdy obywatel przekroczy jej granice odpierając napaść na mieszkanie, dom lub posesję, sprawa nie będzie kierowana do sądu, a broniący się karany.

Natomiast w II czytaniu Sejm rozpatrywał poselski projekt nowelizacji ustawy o repatriacji oraz ustawy o cudzoziemcach. Projekt dotyczy zmian przepisów określających zasady i tryb uznania osoby polskiego pochodzenia za repatrianta oraz udzielania pomocy repatriantom i członkom ich rodzin. Repatriantom mają przysługiwać określone w projekcie formy pomocy finansowej w wysokości uwzględniającej liczbę członków ich najbliższej rodziny. Projektowana ustawa określa zasady i tryb wydawania członkom rodziny repatrianta wizy krajowej w celu repatriacji oraz zezwolenia na pobyt stały.